Nguyễn Thị Thu Ngà

Nguyễn Thị Thu Ngà

Tiến sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Cơ sở kỹ thuật

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Bài giảng điện tử/ Hỗ trợ giảng dậy và học tập
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2006
  Cấp Trường
 • 2
  Xây dựng trang web INFOGTVT.COM
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2008
  Cấp Trường
 • 3
  Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của thành phần cơ bản đến chỉ số độ cứng của hỗn hợp bê tông đầm lăn bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm.
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2014
  Cấp Trường
 • 4
  Tính toán ảnh hưởng của lốc xoáy lên nhà cao tầng khu vực ven biển
  Vai trò: Thành viên
  2019
  Cấp Trường
 • 5
  Sơn và Vecni-Bảo vệ chống ăn mòn kết cấu thép bằng các hệ sơn phủ. Phần 8: Xây dựng các yêu cầu kỹ thuật cho công tác sơn mới và bảo trì
  Vai trò: Thành viên
  2021
  Cấp Bộ
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  The Effect of The Setbackangle on Overturning Stability of The Retaining Wall
  2021
  Transport and Communications Science Journal, Vol. 72, Issue 1 (01/2021), 84-93, ISSN 1859-2724, e-ISSN 2615-9554
 • 2
  Effect of nano-silica content on compressive strength and modulus of elasticity of highperformance concrete
  2021
  Springer Nature Singapore Pte Ltd.2021 https://doi.org/10.1007/978-981-16-0053-1_19
 • 3
  Móng gia cố xi măng trong kết cấu áo đường nửa cứng
  2021
  Tạp chí Giao thông vận tải, ISSN 2354-0818, số 11/2021
 • 4
  Đề xuất một số giải pháp gia cố mở rộng nền đường đắp trên nền đất yếu vùng đồng bằng sông Cửu Long
  2021
  Tạp chí Cầu đường Việt Nam, ISSN 1859-459X ; Số 10/2021
 • 5
  Two-Layered Steel Fiber Concrete Beam with Concrete Grade Change in Layers
  2021
  Resilient Infrastructure. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 202. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-6978-1_34
 • 6
  Initial Parameters Affecting the Multilayer Doubly Curved Concrete Shell Roof
  2021
  Special Issue Lightweight Cement-Based Materials and Structures
 • 7
  Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ bảo dưỡng đến cường độ của vữa Geopolymer tro bay
  2021
  Tạp chí Giao thông vận tải, e-ISSN 2615-9751, ISSN 2354-0818, 7/2021
 • 8
  Phương pháp Taguchi đánh giá ảnh hưởng của một số yếu tố chính đến cường độ của vữa Geopolymer tro bay
  2021
  Tạp chí Giao thông vận tải, e-ISSN 2615-9751, ISSN 2354-0818, 8/2021
 • 9
  Nghiên cứu giải pháp nâng cao công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ
  2021
  Tạp chí Cầu đường Việt Nam, ISSN 1859-459X
 • 10
  ASSESSMENT COMPRESS STRENGTH OF HIGH-PERFORMANCE CONCRETE WITH VARIABLE CONTENT OF NANO SILICA BY ONE-WAY ANOVA AND TUKEY’s METHOD
  2021
  Tạp chí Giao thông vận tải, ISSN 2354-0818, 3/2021
 • 11
  Concrete grade change in the layers of three-layer steel fibre reinforced concrete beams
  2020
  The Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.6325
 • 12
  Analysis of High Performance Concrete with Steel Fiber Reinforcement
  2020
  International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development, ISSN(P): 2249–6890; ISSN(E): 2249–8001 Vol. 10, Issue 3, Jun 2020, 8139–8148
 • 13
  Effect of nano-silica on fracture properties and crack extension resistance of high-performance concrete
  2020
  The 11th International Conference on Computational Methods (ICCM2020)
 • 14
  Phân tích ảnh hưởng của tỷ lệ tro bay và cát mịn đến cường độ chịu nén của bê tông bọt làm vật liệu san lấp tự lèn
  2020
  Tạp chí Giao thông vận tải, e-ISSN 2615-9751, ISSN 2354-0818, 10/2020
 • 15
  Kiểm toán ổn định mái dốc theo lý thuyết độ tin cậy
  2020
  Tạp chí Giao thông vận tải, e-ISSN 2615-9751, ISSN 2354-0818, 10/2020
 • 16
  Tính toán độ ổn định máı taluy nền đường gıa cố bằng bao địa kỹ thuật
  2020
  Tạp chí Cầu đường Việt Nam, ISSN 1859-459X ; Số 7/2020
 • 17
  Research Some Key Risk Factors in Construction
  2020
  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 869 062020
 • 18
  Experimental Evaluation of Nano Silica Effects to High Performance Concrete Strength in Early Age
  2020
  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 869 032011
 • 19
  Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng chính đến chất lượng khai thác đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai
  2020
  Tạp chí Cầu đường Việt Nam, ISSN 1859-459X ; Số 4/2020
 • 20
  Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố rủi ro kỹ thuật trong xây dựng công trình giao thông đường bộ ở Nghệ An
  Số 7-2019
  Tạp chí Cầu đường Việt Nam, ISSN 1859-459X ; Số 7/2019
 • 21
  Influence shrinkage and thermal expansion coefficient to design length of slab for roller compacted concrete pavement
  11/2018
  International Conference on Sustainability in Civil Engineering ( ICSCE 2018), UTC
 • 22
  Nghiên cứu sử dụng phụ phẩm nhà máy nhiệt điện Vũng Áng I làm vật liệu xây dựng đường giao thông nông thôn
  9/2018
  Tạp chí Cầu đường Việt Nam, ISSN 1859-459X ; Số 9/2018
 • 23
  Tổng quan về một số loại phụ gia khoáng trong chế tạo bê tông
  10/2018
  Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 10, ISSN 1859-459X ; Số 10/2018
 • 24
  Một số tính chất của bê tông đầm lăn ảnh hưởng đến chất lượng thi công
  2017
  Tạp chí Cầu đường Việt Nam, ISSN 1859-459X ; Số 7/2017
 • 25
  Heat of hydration analysis in concrete structures for technical floor
  2017
  International Journal of Civil Engineering and Technology
 • 26
  Research regression equation of strength of roller compacted concrete for road construction
  2017
  International Journal of Civil Engineering and Technology
 • 27
  Research regression function of vocational education training quality of transport sector in Vietnam
  2017
  International Journal of Civil Engineering and Technology
 • 28
  Influence of some key factors on workability of RCC by experimental planing method
  2016
  ACF Magazine
 • 29
  Influence of some key factors on coeffcient of thermal expansion of roller compacted concrete in Viet Nam
  2016
  The 7th International Conference of Asian Concrete Federation
 • 30
  Khái quát các phương pháp thiết kế bê tông đầm lăn trong xây dựng đường ở Việt Nam
  2015
  Tạp chí Cầu đường Việt Nam, ISSN 1859-459X ; Số 5/2015
 • 31
  Nghiên cứu các yếu tố chính ảnh hưởng đến tính công tác của bê tông đầm lăn bằng phương pháp qui hoạch thực nghiệm
  2015
  Tạp chí Cầu đường Việt Nam, ISSN 1859-459X ; Số 5/2015
 • 32
  Đánh giá độ tin cậy trong đo lường cường độ chịu nén của bê tông đầm lăn
  2015
  Tạp chí Cầu đường Việt Nam, ISSN 1859-459X ; Số 11/2015
 • 33
  Nghiên cứu thực nghiệm tính co ngót của bê tông đầm lăn
  2015
  Tạp chí Giao thông vận tải, ISSN 2354-0818, Số 5/2015
 • 34
  Thiết kế cấp phối các cốt liệu trong bê tông đầm lăn theo các tiêu chuẩn tối ưu
  2014
  Tạp chí Cầu đường Việt Nam, ISSN 1859-459X ; Số 7/2014
 • 35
  Phân tích cố kết nền đường đắp trên đất yếu qua phần mềm SIGMA/W – SEEP/W
  2009
  Tạp chí Cầu đường Việt Nam, ISSN 1859-459X ; Số 11/2009
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Sức bền vật liệu
  2016
  NXB GTVT
 • 2
  Bê tông đầm lăn trong xây dựng công trình giao thông
  2021
  NXB GTVT
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • 1
  Đỗ Quốc Toàn
  Nghiên cứu ứng dụng túi vải địa kỹ thuật gia cố mái taluy nền đường trong xây dựng công trình giao thông đường bộ tỉnh Hưng Yên
  Trình độ: Thạc sĩ
  11/2019
 • 2
  Nguyễn Hồng Hải
  Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng quản lý khai thác tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai
  Trình độ: Thạc sĩ
  11/2019
 • 3
  Nguyễn Khắc Nam
  Nghiên cứu sự ăn mòn bê tông cốt thép trong môi trường nước thải đối với hạ tầng kỹ thuật đường bộ trong đô thị
  Trình độ: Thạc sĩ
  11/2019
 • 4
  Đào Quang Trung
  Nghiên cứu ứng dụng bê tông nhẹ sử dụng sỏi Keramzit trong xây dựng công trình giao thông trên nền đất yếu
  Trình độ: Thạc sĩ
  11/2021
 • 5
  Đỗ Xuân Thành
  Nghiên cứu tính toán tường đinh đất gia cố ổn định mái dốc dưới tác dụng của tải trọng địa chấn ở Phú Thọ
  Trình độ: Thạc sĩ
  11/2021
 • 6
  Nguyễn Minh Tuấn
  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bê tông đầm lăn cho xây dựng công trình giao thông ở Trung Sơn – Thanh Hóa
  Trình độ: Thạc sĩ
  2018
 • 7
  Bùi Ngọc Tân
  Hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình tại huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh
  Trình độ: Thạc sĩ
  2018
 • 8
  Nguyễn Tú Anh
  Nghiên cứu các nhân tố rủi ro kỹ thuật cơ bản ảnh hưởng đến một số dự án công trình giao thông đường bộ ở tỉnh Nghệ An
  Trình độ: Thạc sĩ
  6/2019
 • 9
  Nguyễn Tùng Quang
  Nghiên cứu ứng dụng chương trình TxACOL để đánh giá thời gian nứt phản ánh trong kết cấu tăng cường bê tông nhựa trên mặt đường BTXM cũ tại Nghệ An
  Trình độ: Thạc sĩ
  6/2019
 • 10
  Vũ Anh Thống
  Nghiên cứu đánh giá đặc trưng hình học Quốc lộ 1A (đoạn tuyến Km392+260 - Km402+330) địa phận tỉnh Nghệ An theo quan điểm an toàn giao thông
  Trình độ: Thạc sĩ
  6/2019
 • 11
  Nguyễn Thế Vinh
  Nghiên cứu sử dụng tro xỉ Vũng Áng I để chế tạo bê tông bọt làm vật liệu san lấp tự lèn
  Trình độ: Thạc sĩ
  7/2020
 • 12
  Nguyễn Thành Trung
  Đánh giá hệ số ổn định của mái dốc theo lý thuyết độ tin cậy
  Trình độ: Thạc sĩ
  7/2020