Nguyễn Thùy Anh

Nguyễn Thùy Anh

Tiến sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Ứng dụng phương pháp nguyên lý cực trị Gauss giải bài toán siêu tĩnh hệ thanh trong cơ học kết cấu
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2012
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Parametric Investigation of Particle Swarm Optimization to Improve the Performance of the Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System in Determining the Buckling Capacity of Circular Opening Steel Beams
  Published: 12 May 2020
  Materials
 • 2
  Nghiên cứu tối ưu hóa mạng nơ ron nhân tạo để dự đoán sức kháng cắt của dầm bê tông gia cố thép sợi
  Số tháng 5/2020
  Tạp chí giao thông vận tải
 • 3
  Phương pháp tiếp cận trí tuệ nhân tạo để dự đoán cường độ chịu nén của bê tông bọt
  Số tháng 5/2020
  Tạp chí Cầu đường
 • 4
  Optimization of Artificial Intelligence System by Evolutionary Algorithm for the Prediction of Axial Capacity of Rectangular Concrete Filled
  Issue: 5 Pages: 1205
  Materials;
 • 5
  Nghiên cứu ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo để dự đoán sức chịu tải của cột thép chữ Y
  Số tháng 3/2020
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 6
  Nghiên cứu dự báo sực chịu tải tới hạn của cấu kiện cột ống thép nhồi bê tông có tiết diện hình chữ nhật bằng mạng nơ ron nhân tạo
  Số tháng 2/2020
  Tạp chí khoa học giao thông vận tải
 • 7
  Một trường hợp tính tấm chữ nhật chịu uốn xét ảnh hưởng của biến dạng trượt ngang
  2011
  Tạp chí Cầu đường số tháng 6/2011 (Tr26-Tr30)
 • 8
  Tính tấm chữ nhật chịu uốn xét ảnh hưởng của biến dạng trượt ngang
  2011
  Học viện kỹ thuật quân sự số tháng 7/2011 (Tr60-Tr71)
 • 9
  Phương pháp phần tử hữu hạn tính tấm chữ nhật chịu uốn có xét đến ảnh hưởng của biến dạng trượt ngang
  2011
  Tạp chí Cầu đường số tháng 8/2011 (Tr19-Tr26)
 • 10
  Phương pháp phần tử hữu hạn tính tấm chịu uốn có xét đến ba điều kiện biên
  2011
  Tạp chí Cầu đường số tháng 9/2011 (Tr27-Tr35)
 • 11
  Lý thuyết tấm có xét biến dạng trượt
  2010
  Tạp chí Cầu đường số tháng 12/2010 (Tr12-Tr16)
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Kết cấu Bê tông cốt thép
  2016
  NXB Giao thông vận tải
 • 2
  Sách tham khảo: Tính tấm chữ nhật chịu uốn có xét đến biến dạng trượt ngang
  2017
  Nhà xuất bản xây dựng
 • 3
  Giáo trình Động lực học công trình nâng cao
  2018
  Nhà xuất bản khoa học tự nhiên và công nghệ
 • 4
  Giáo trình Động lực học công trình
  2019
  Nhà xuất bản khoa học tự nhiên và công nghệ
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin