Nguyễn Văn Lâm

Nguyễn Văn Lâm

Tiến sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Ban Giám hiệu

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Một số giải pháp tổ chức hoạt động Đoàn trong trường CĐGTVT, thời kỳ chuyển đổi sang đào tạo theo học chế tín chỉ
  Vai trò: Thành viên
  2008
  Cấp Trường
 • 2
  Nghiên cứu xây dựng hệ thống cấp độ nhận thức (Bloom) để đánh giá kết quả học tập của sinh viên, phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành GTVT
  Vai trò: Thành viên
  2015
  Cấp Bộ
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  “Một số quan điểm và giải pháp về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên các trường đại học, cao đẳng ngành Giao thông vận tải”
  2014
  Tạp chí Khoa học Giáo dục
 • 2
  “Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên các trường đại học, cao đẳng ngành Giao thông vận tải đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế”
  2014
  Tạp chí Giáo dục
 • 3
  “Chức năng của giảng viên các trường đại học, cao đẳng Việt Nam trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục – Đào tạo”
  2014
  Tạp chí Giáo dục
 • 4
  “Xây dựng tiêu chuẩn đội ngũ giảng viên – Nhân tố quyết định nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường đại học và cao đẳng ngành Giao thông vận tải”
  2010
  Tạp chí Giáo dục
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin