Nguyễn Văn Vi

Nguyễn Văn Vi

PGS.TS.

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Nghiên cứu và đề xuất phương pháp tính toán độ tin cậy về sức chịu tải của cọc khoan nhồi. Mã số: DT1011.30.
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2010-2011
  Cấp Trường
 • 2
  Nghiên cứu và xác định độ tin cậy của tường chắn cứng. Mã số: DT1011.31.
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2010-2011
  Cấp Trường
 • 3
  Nghiên cứu ổn định chung của công trình bến tường cừ một neo theo lý thuyết độ tin cậy. Mã số: DT 1112.33.
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2011-2012
  Cấp Trường
 • 4
  Dự án chuyển đổi Tiêu chuẩn 22TCN209-92 thành TCVN9984:2013 “Thi công bê tông dưới nước bằng phương pháp vữa dâng”. Mã số: TC113018.
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2012-2013
  Cấp Bộ
 • 5
  Nghiên cứu một số đặc trưng thống kê về kích thước hình học và tính chất cơ học của kết cấu phục vụ cho việc thiết kế công trình bến cảng trên cơ sở độ tin cậy. Mã số: DT134008.
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2013-2014
  Cấp Bộ
 • 6
  Nghiên cứu một số đặc trưng thống kê của giới hạn chảy của cốt thép chịu lực được dùng nhiều trong công trình cầu BTCT thường để phục vụ thiết kế cầu theo độ tin cậy. Mã số: DT151611.
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2016
  Cấp Trường
 • 7
  Nghiên cứu bài toán độ tin cậy của dầm trên nền đàn hồi và ứng dụng tính toán cho kết cấu buồng ụ tàu khô. Mã số: DT161725.
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2017
  Cấp Trường
 • 8
  Nghiên cứu tận dụng vật liệu đá-xít thải thay thế cát và đá hộc để tạo ra kết cấu kè bờ và công trình bến cảng có hiệu quả kinh tế-kỹ thuật cao. Mã số: DT184058.
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2018
  Cấp Bộ
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Phân tích, đánh giá cường độ chịu nén hiện trường của bê tông có xét tới số lượng mẫu thí nghiệm phục vụ tính toán khả năng chịu lực của các công trình cầu cũ
  2020
  Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN 2354-0818
 • 2
  Hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của việc tận dụng đá xít thải thay thế đá hộc và cát lấp sau tường chắn cứng
  2019
  Tạp chí Địa kỹ thuật, ISSN 0868-279X
 • 3
  Giải bài toán độ tin cậy của kết cấu BTCT trên nền đàn hồi
  2018
  Tạp chí Địa kỹ thuật, ISSN 0868-279X
 • 4
  Nghiên cứu các đặc trưng thống kê giới hạn chảy của thép trong các cầu BTCT thường
  01/2017
  Tạp chí Địa kỹ thuật, ISSN 0868-279X
 • 5
  Độ tin cậy về ổn định của công trình bến thùng chìm
  4/2016
  Tạp chí Giao thông vận tải, ISSN 0866-7012
 • 6
  Đánh giá an toàn của nền đắp trên đất yếu theo Tiêu chuẩn hiện hành và theo lý thuyết độ tin cậy
  11/2015
  Tạp chí Giao thông vận tải, ISSN 0866-7012
 • 7
  Sự suy giảm độ tin cậy của tường cừ thép một neo trong ngành cảng và đường thuỷ do ăn mòn
  2014
  Tạp chí Giao thông vận tải, ISSN 0866-7012
 • 8
  Nghiên cứu hiện trường đặc trưng thống kê của cường độ bê tông và kích thước các công trình cảng
  2014
  Tạp chí Giao thông vận tải, ISSN 0866-7012
 • 9
  Vấn đề tổ hợp tải trọng trong thiết kế công trình bến bệ cọc cao mềm
  2013
  Tạp chí Giao thông vận tải, ISSN 0866-7012
 • 10
  Tính toán độ tin cậy của nền các công trình
  2013
  Tạp chí Địa kỹ thuật, ISSN 0868-279X
 • 11
  Tính toán công trình theo các phương pháp xác suất và độ tin cậy
  2012
  Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật quân sự, ISSN-1859-0209
 • 12
  Tính toán độ tin cậy về sức chịu tải của nền công trình
  2011
  Tạp chí Khoa học-Công nghệ Hàng hải, Trường ĐH Hàng hải Việt Nam, ISSN 1859-316X
 • 13
  Xác định độ tin cậy về sức chịu tải của các cọc khoan nhồi
  2011
  Tạp chí Địa kỹ thuật, ISSN 0868-279X
 • 14
  Tính toán ổn định trượt sâu công trình tường cừ một neo theo quan điểm xác suất
  2011
  Tạp chí “Biển & Bờ”, ISSN 2354-1245
 • 15
  Về phương pháp tính toán độ tin cậy của các công trình
  2011
  Tóm tắt Báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 15 Học viện Kỹ thuật quân sự
 • 16
  Độ tin cậy về ổn định chung của các mái dốc
  2010
  Tạp chí Giao thông vận tải, ISSN 0866-7012
 • 17
  Tính toán độ tin cậy của các công trình và nền của chúng
  2010
  Tạp chí Địa kỹ thuật, ISSN 0868-279X
 • 18
  Xác định độ tin cậy của các công trình trên biển
  2010
  Tạp chí “Biển & Bờ”, ISSN 2354-1245 (Hội Cảng - Đường thủy - Thềm lục địa Việt Nam)
 • 19
  Một số vấn đề về loại công trình tường cừ có bản neo giảm tải
  2010
  Tạp chí “Biển & Bờ”, ISSN 2354-1245
 • 20
  Tính toán độ tin cậy của các tường chắn cứng
  2010
  Tạp chí “Hàng Hải”
 • 21
  Mô phỏng phân bố độ bền và nội lực trong các cấu kiện chịu tải để xác định độ tin cậy của các công trình cảng
  2009
  Tạp chí Giao thông vận tải, ISSN 0866-7012
 • 22
  Về vấn đề thiết kế các công trình cảng theo lý thuyết độ tin cậy
  2009
  Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Khoa học Viện Khoa học-Công nghệ Giao thông vận tải
 • 23
  Định hướng sử dụng quy phạm và khởi thảo quy phạm mới để thiết kế các công trình cảng và đường thuỷ
  2008
  Tạp chí Giao thông vận tải, ISSN 0866-7012
 • 24
  Độ tin cậy khai thác và dự trữ còn lại của các công trình bến cảng
  2008
  Tạp chí Giao thông vận tải, ISSN 0866-7012
 • 25
  Определение статистических характеристик горизонтальных усилий на рамы причалов свайного типа методом статистического моделирования
  2006
  “Наука и техника транспор-та”
 • 26
  Влияние коррозии на надежность причальных сооружений с ме-таллическми элементами
  2004
  “Транспортное строитель-ство”, ISSN 0131-4300 (Tạp chí do Hội đồng bằng cấp tối cao – VAK của Bộ Giáo dục LB Nga quản lý)
 • 27
  Расчеты надежности на общую устойчивость больверка методом статистического моделирования
  2004
  “Морские и речные порты России” - Сборник докладов и тезисов Второй научно-практической Конференции
 • 28
  Метод статистического моделиро-вания в расчетах надежности портовых гидротехнических со-оружений
  2003
  “Наука и техника транспор-та” (Tạp chí do Hội đồng bằng cấp tối cao – VAK của Bộ Giáo dục LB Nga quản lý để công bố các kết quả khoa học cơ bản của các Luận án TSKH)
 • 29
  Определение эксплуатационной надежности причалов с помощью метода статистического моделирования
  2003
  Материалы профессорско-преподавательской конфе-ренции Московская Госу-дарственная Академия водного транспорта (Tài liệu Hội nghị khoa học các Giáo sư-giảng viên Học viện GTVT đường thuỷ quốc gia Moskva, LB Nga)
 • 30
  Метод постепенного статисти-ческого моделирования для расчета причальных сооружений с высоким гибким свайным ростверком
  2002
  “Морские и речные порты России” - Сборник докладов и тезисов Первой научно-практической Конференции - Tuyển tập Báo cáo hội nghị quốc tế có phản biện (reviewed paper), LB Nga
 • 31
  Метод постепенного статисти-ческого моделирования в расчетах надежности строительных кон-струкций
  2002
  Доклады VI научного симпозиума Вьетнамской научно-технической Ассо-циации в РФ. ISBN 5-89081-034-0.
 • 32
  Расчет больверка методом постепенного статистического моделирования
  2002
  Доклады VI научного симпозиума Вьетнамской научно-технической Ассо-циации в РФ. ISBN 5-89081-034-0.
 • 33
  Yếu tố thời gian trong tính toán các công trình bến cảng
  2001
  Tạp chí Giao thông vận tải, ISSN 0866-7012
 • 34
  Некоторые вопросы морального износа портовых причальных сооружений
  2000
  Доклады V научного симпозиума, посвященного 6-летию Вьетнамской научно-технической Ассо-циации в РФ. ISBN 5-89081-031-6.
 • 35
  Tính toán các công trình bến cảng theo lý thuyết độ tin cậy
  1996
  Tạp chí Giao thông vận tải, ISSN 0866-7012
 • 36
  Về độ tin cậy khai thác của các công trình bến cảng xét đến các hao mòn vật lý và các hao mòn vô hình của chúng
  1991
  Tập san Khoa học của Trường ĐH Hàng hải Việt Nam, nay là Tạp chí “Khoa học-Công nghệ Hàng hải”, ISSN 1859-316X
 • 37
  2014
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Các phương pháp tính toán kết cấu trên nền đàn hồi
  1988
  Trường ĐH Hàng hải Việt Nam
 • 2
  Phương pháp mô hình hoá thống kê từng bước trong tính toán độ tin cậy của các công trình cảng. ISBN: 978-604-76-1349-6.
  2009. Tái bản lần 1: 2014. Tái bản lần 2: 2017.
  NXB Giao thông vận tải
 • 3
  Độ tin cậy của các công trình bến cảng. ISBN: 978-604-76-1348-9.
  2009. Tái bản lần thứ 1: 2011. Tái bản lần thứ 2: 2017.
  NXB Giao thông vận tải
 • 4
  Công trình thủy lợi (Chủ biên). ISBN: 978-604-76-0896-6.
  2016
  NXB Giao thông vận tải
 • 5
  Độ tin cậy của công trình xây dựng. ISBN: 978-604-913-761-7.
  2018
  NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
 • 6
  Công trình bến cảng. ISBN: 978-604-9955-44-0.
  2020
  NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • 1
  Nguyễn Gia Hưng
  Tính toán sức chịu tải của cọc khoan nhồi dưới nhà cao tầng theo lý thuyết độ tin cậy
  Trình độ: Thạc sĩ
  2011
 • 2
  Vũ Lê Minh
  Độ tin cậy về ổn định chung của công trình dạng tường cừ có một tầng neo
  Trình độ: Thạc sĩ
  2011
 • 3
  Phạm Trung Dũng
  Nghiên cứu tính toán xác định độ tin cậy của tường chắn cứng
  Trình độ: Thạc sĩ
  2012
 • 4
  Trần Văn Hùng
  Nghiên cứu tính toán độ tin cậy về sức chịu tải của các cọc khoan nhồi trong các công trình bến cảng
  Trình độ: Thạc sĩ
  2012
 • 5
  Nguyễn Văn Biên
  Nghiên cứu sự thay đổi độ tin cậy của móng tầng hầm khi thay đổi tải trọng do công trình truyền xuống
  Trình độ: Thạc sĩ
  2013
 • 6
  Mai Văn Chiến
  Nghiên cứu tính toán dầm bê tông cốt thép đúc sẵn ứng suất trước theo lý thuyết độ tin cậy
  Trình độ: Thạc sĩ
  2013
 • 7
  Nguyễn Quang Hiến
  Nghiên cứu ổn định của công trình bến thùng chìm theo lý thuyết độ tin cậy
  Trình độ: Thạc sĩ
  2013
 • 8
  Nguyễn Quốc Tới
  Nghiên cứu sự thay đổi độ tin cậy về ổn định chung của công trình bến tường cừ một neo khi độ chuyên mực nước trước và sau tường thay đổi
  Trình độ: Thạc sĩ
  2014
 • 9
  Tạ Song An
  Nghiên cứu độ tin cậy về khả năng chịu tải của móng cọc khoan nhồi dưới nhà cao tầng
  Trình độ: Thạc sĩ
  2014
 • 10
  Vũ Văn Nghĩa
  Nghiên cứu sự an toàn của nền đắp trên đất yếu theo tiêu chuẩn hiện hành và theo lý thuyết độ tin cậy
  Trình độ: Thạc sĩ
  2015
 • 11
  Nguyễn Cảnh Toàn
  Nghiên cứu tính toán độ tin cậy về khả năng chịu lực của tường barrette trong tầng hầm nhà cao tầng
  Trình độ: Thạc sĩ
  2016
 • 12
  Nguyễn Đức Trung
  Nghiên cứu đánh giá độ tin cậy của tường chắn cứng được thiết kế theo Tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam
  Trình độ: Thạc sĩ
  2018