Ông Văn Hoàng

Ông Văn Hoàng

Thạc sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Quá trình nghiên cứu khoa học
  • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
  • TT
    Tên đề tài
    Năm hoàn thành
    Đề tài cấp
  • Chưa có thông tin
  • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
  • TT
    Tên công trình
    Năm
    Nơi công bố
  • 1
    Chế tạo vật liêu TiO2/GaN và nghiên cứu một số tính chất vật lí của chúng
    2012
    Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2
    Chế tạo vật liệu (1-x)PbTiO3 + x CoFe2O4 (x =0,0 đến 0,5) và nghiên cứu một số tính chất vật lí của chúng
    2010
    Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
  • TT
    Tên giáo trình, tài liệu
    Năm
    Nơi xuất bản
  • Chưa có thông tin
  • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
  • TT
    Học viên
    Tên luận văn, luận án
    Năm hoàn thành
  • Chưa có thông tin