Phạm Công Giang

Phạm Công Giang

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Quy hoạch mạng lưới vận tải hành khách công cộng tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
  Vai trò: chủ nhiệm đề tài
  2009
  Cấp Trường
 • 2
  Nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải đường bộ trong kinh doanh dịch vụ logistics tại Việt Nam
  Vai trò: Thành viên
  2014
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • Chưa có thông tin
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin