Phạm Hồng Chuyên

Phạm Hồng Chuyên

Tiến sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Xác định hàm lượng bụi và một số nguyên tố độc hại trong bụi không khí trên một số tuyến phố chính của quận Thanh Xuân – Hà Nội
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2011
  Cấp Trường
 • 2
  Xây dựng các video hướng dẫn thí nghiệm thực hành hóa đại cương
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2012
  Cấp Trường
 • 3
  Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thử nghiệm thiết bị tạo khí HHO bổ xung vào đường nạp của động cơ diesel tàu thủy nhằm nâng cao chất lượng quá trình cháy và giảm độc hại của khí xả thải ra môi trường
  Vai trò: Tham gia
  2017
  Cấp Bộ
 • 4
  Khảo sát hiện trạng không khí và đánh giá mức độ tác động đến người tham gia giao thông trên một số tuyến phố của quận Thanh Xuân - Hà Nội
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2017
  Cấp Trường
 • 5
  Nghiên cứu ứng dụng hạt nano bạc chế tạo sơn kháng khuẩn
  Vai trò: Tham gia
  2017
  Cấp Trường
 • 6
  Đánh giá mức phát thải các chất thải phi truyền thống có trong khí xả của động cơ đốt trong khi sử dụng nhiên liệu sinh học và đề xuất giải pháp khắc phục
  Vai trò: Tham gia
  2017
  Cấp Bộ
 • 7
  Đề xuất nâng cao mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô đang lưu hành, xe cơ giới đã qua sử dụng nhập khẩu
  Vai trò: Thành viên
  2018
  Cấp Bộ
 • 8
  Biên soạn tiêu chuẩn TCVN 12704 -3: 2019 "Sơn và vecni - Phương pháp xác định độ phủ - Phần 3: Xác định tỉ lệ tương phản của sơn sáng màu ở một độ phủ sơn cố định
  Vai trò: Chủ trì biên soạn
  2018
  Cấp Bộ
 • 9
  Nghiên cứu chế tạo sơn tín hiệu phản quang nhiệt dẻo, sử dụng làm vạch tín hiệu giao thông phù hợp với điều kiện môi trường Việt Nam
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2019
  Cấp Bộ
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Research and development of polyurea pavement marking paint
  4-2017
  ISSN 2525 - 2461, Vietnam joural of science, technology and engineering. Vol.59 number 4
 • 2
  Khảo sát hiện trạng không khí và đánh giá mức độ tác động đến người tham gia giao thông trên một số tuyến phố của quận Thanh Xuân - Hà Nội
  2019
  Tạp chí GTVT
 • 3
  Research and marking of polyure pavement marking
  2017
  3rd International research conference on innovation in engineering, science and technology, Philippines
 • 4
  Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định các dạng dimethylassonic (DMA), monomethylasonic (MMA), Asenit (As(III)), Asenat (As(V)) trong cây thủy trúc bằng phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng kỹ thuật hyđrua hóa kết hợp với chemometrics
  2016
  Tạp chí Hóa học và ứng dụng
 • 5
  Đánh giá ảnh hưởng của một số dung môi hữu cơ đến quá trình phân ly của acide asenic (H3AsO4), acide asnenơ (H3AsO3) (phần 1)
  2015
  Tạp chí Hóa học và ứng dụng
 • 6
  Đánh giá ảnh hưởng của một số dung môi hữu cơ đến quá trình phân ly của axit asenic (H3AsO4), axit asenơ (H3AsO3) (phần 2)
  2015
  Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học
 • 7
  Nghiên cứu sự chuyển hóa các dạng asen và selen trong quá trình bảo quản, xử lý mẫu phân tích dạng bằng phương pháp HVG – AAS kết hợp với chomometrics
  2015
  Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học
 • 8
  Nghiên cứu xác định đồng thời các dạng Asen vô cơ và hữu cơ bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng kỹ thuật hiđrua hóa (HVG – AAS) kết hợp với thuật toán hồi quy đa biến (phần 3)
  2014
  Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học
 • 9
  Xác định tổng hàm lượng antimon và xác định dạng antimon vô cơ trong mẫu nước mặt và đất bằng phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử xử dụng kỹ thuật hiđrua hóa (HVG - AAS)
  2014
  Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 10
  Khảo sát khả năng lưu giữ và tách As(III) ra khỏi As(V) trong cùng dung dịch nước bằng nhựa trao đổi anion
  2014
  Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 11
  Simutaneous determination of dimethyldiselenite, selenomethioline, selenite and selenate in shrimmps and fishes collected in some aquaculture ponds at Phap Van – Thanh Tri – Ha Noi
  2013
  Tuyển tập Hội nghị hóa học phân tích Việt Nam lần thứ 3, Hồ Chí Minh
 • 12
  Nghiên cứu xác định đồng thời các dạng Asen vô cơ và hữu cơ bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng kỹ thuật hiđrua hóa (HVG – AAS) kết hợp với thuật toán hồi quy đa biến (phần 2)
  2012
  Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 13
  Nghiên cứu xác định hàm lượng Selen bằng phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng kỹ thuật hiđrua hóa (HVG – AAS) và áp dụng phân tích tổng hàm lượng Selen trong một số loại rau
  2012
  Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 14
  Nghiên cứu xác định đồng thời các dạng Selen vô cơ, hữu cơ bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng kỹ thuật hiđrua hóa (HVG – AAS) kết hợp với phương pháp hồi quy cấu tử chính (PCR)
  2012
  Hội nghị các nhà khoa học trẻ toàn quốc lần thứ 2. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 15
  Nghiên cứu xác định đồng thời các dạng Asen vô cơ và hữu cơ bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng kỹ thuật hiđrua hóa (HVG – AAS) kết hợp với thuật toán hồi quy đa biến (phần 1)
  2010
  Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học
 • 16
  Nghiên cứu phản ứng giữa Fe với As(III), As(V) và ứng dụng trong xử lý nước ngầm ô nhiễm asen
  2008
  Tạp chí khoa học – Đại học Sư phạm Hà Nội
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Hóa học đại cương
  2014
  NXB Giao thông vận tải
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin