Phạm Quang Dũng

Phạm Quang Dũng

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Phòng Đào tạo

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Tập thô và ứng dụng trong đánh giá kết quả học tập của sinh viên
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2009
  Cấp Trường
 • 2
  Giáo Trình Tin học Đại cương cho ngành CNTT
  Vai trò: Chủ biên
  2016
  Cấp Trường
 • 3
  Đánh giá mực độ hài lòng của sinh viên với công tác quản lý của Phòng Đào tạo
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2016
  Cấp Trường
 • 4
  Nghiên cứu thiết kế hệ thống Search Engine. Ứng dụng phát hiện nội dung xấu lan truyền trên mạng xã hội Facebook
  Vai trò: TG
  2016
  Cấp Tỉnh
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Exploring entrepreneurial intension of full-time students at transport universities in Vietnam
  2019
  www.GrowingScience.com/msl
 • 2
  Quản lý hoạt động hỗ trợ sinh viên khối ngành kỹ thuật giao thông vận tải khởi nghiệp đáp ứng nhu cầu xã hội
  Số 10
  Tạp chí Quản lý giáo dục
 • 3
  Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên khối ngành Giao thông vận tải
  2019
  Tạp chí Tài chính
 • 4
  Một phương pháp rút gọn cây quyết định từ tập dữ liệu không đầy đủ
  2013
  Hội nghị Quốc gia lần thứ VII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR),
 • 5
  Một đẳng thức kép của tập thô
  2009
  Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự, Số 26 (2009) 68-71
 • 6
  Thuật toán nhanh tính toán tập lõi của bảng quyết định dựa vào vùng dương
  2009
  Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Thái Nguyên
 • 7
  Về một thuật toán hiệu quả tính toán tập thuộc tính lõi
  2009
  Hội nghị Quốc gia lần thứ 12 “Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và Truyền thông”
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Lý thuyết thông tin
  2018
  NXB
 • 2
  Toàn rời rạc
  2019
  NXB
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin