Phạm Quyết Chiến

Phạm Quyết Chiến

Cử nhân

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Chính trị - QPAN - GDTC

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • Chưa có thông tin
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • Chưa có thông tin
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Nâng cao nhận thức của sinh viên về tầm quan trọng của môn học Giáo dục quốc phòng an ninh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc
  2020
  Tạp chí Thiết bị giáo dục
 • 2
  Hướng dẫn ôn tập học phần Đường lối Quốc phòng và An ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam
  2020
  Nhà xuất bản Lao động - Xã hội
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin