Phạm Tuấn Anh

Phạm Tuấn Anh

Tiến sĩ kỹ thuật

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Tính toán kết cấu công trình Nhà, có xét đến tương tác kết cấu - đất nền
  Vai trò: chủ nhiệm
  2011
  Cấp Trường
 • 2
  Nghiên cứu xác định độ vươn của bản sàn trong kết cấu dầm sàn toàn khối làm việc đồng thời
  Vai trò: Hướng dẫn SV NCKH
  2015
  Cấp Trường
 • 3
  Tính toán chuyển vị tường trong đất, có xét đến tương tác phi tuyến của kết cấu và đất nền
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2016
  Cấp Trường
 • 4
  Nghiên cứu cải tiến mô hình nền Winkler bằng lời giải của Boussinessq
  Vai trò: Hướng dẫn SV NCKH
  2017
  Cấp Trường
 • 5
  Nghiên cứu tính toán kết cấu khung btct làm việc đồng thời với nền, chịu tải trọng động đất theo phương pháp lịch sử thời gian
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2020
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Tuan Anh Pham, Huong - Lan Thi Vu, Improving Deep Neural Network using Hyper-parameters tuning in Predicting Bearing Capacity of Shallow Foundations
  2021
  Advanced in Civil Engineering
 • 2
  Huong Thi Thanh Ngo, Tuan Anh Pham, Huong-Lan Thi Vu and Loi Van Giap, Application of Artificial Intelligence to Determined Unconfined Compressive Strength of Cement-Stabilized Soil in Vietnam
  2021
  Applied Sciences (Q1), IF = 2.474, H-index = 35
 • 3
  Tuan Anh Pham, Hai-Bang Ly, Van Quan Tran, Loi Van Giap, Huong-Lan Thi Vu, (2020), "The Evolution of Deep Neural Network Architecture using Particle Swarm Optimization to Improve the Performance in Determining the Friction Angle of Soil".
  2020
  Submitting
 • 4
  Tuan Anh Pham, Van Quan Tran, "Application of Ensemble learning using voting protocol in Prediction of pile bearing capacity"
  2020
  Submitting
 • 5
  Phạm Tuấn Anh, Giáp Văn Lợi, "Nghiên cứu tính toán kết cấu Nhà chịu tải trọng động đất theo phương pháp lịch sử thời gian, có kể đến tương tác phi tuyến kết cấu - nền đất"
  2020
  Tạp chí Xây dựng - Bộ Xây dựng
 • 6
  Tuan Anh Pham, Hai-Bang Ly, Van Quan Tran, Huong-Lan Thi Vu (2020), "Design Deep Learning Neural Network Architecture using Genetic Algorithm for Estimation of Bearing Capacity of Driven Pile".
  2020
  PloS one (Q1), SCIE, IF = 2.87, H-index =300
 • 7
  Phạm Tuấn Anh: Phân tích móng cọc chịu tải trọng dao động điều hòa theo phương đứng
  2020
  Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựng
 • 8
  Phạm Tuấn Anh, Lê Tuấn Hoàn, Nghiên cứu tính toán ma sát âm của cọc theo mô hình đường cong TZ
  2020
  Tạp chí xây dựng - Bộ xây dựng
 • 9
  Tuan Anh Pham, Hai-Bang Ly, Van Quan Tran, Loi Van Giap, Huong-Lan Thi Vu, Hong-Anh Thi Duong (2020), "Prediction of pile axial bearing capacity using artificial neural network and random forest".
  2020
  Applied sciences (Q1), 2020,1 IF = 2.48
 • 10
  Development of Artificial Neural Networks for Prediction of Compression Coefficient of Soft Soil
  2019
  CIGOS 2019
 • 11
  Hoang Long Nguyen, Van Quan Tran, Long Khanh Nguyen, Tuan Anh Pham and Quoc Trinh Ngo:Geochemical modelling for prediction of chloride diffusion in concrete exposed to seawater
  2019
  CIGOS (Congrès International de Géotechnique - Ouvrages - Structures)
 • 12
  Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Văn Chung: Nghiên cứu sự làm việc của nhóm cọc chịu tải trọng đứng với các cọc có khoảng cách tim cọc khác nhau
  2019
  Tạp chí KH&CN Xây dựng (IBST)
 • 13
  Hybrid Artificial Intelligence Approaches for Predicting Critical Buckling Load of Structural Members under Compression Considering the Influence of Initial Geometric Imperfections
  2019
  Appl. Sci. 2019, 9, 2258
 • 14
  Designing of concrete pavement expansion joints based on climate conditions of Viet nam
  2019
  Journal of Mechanical Behaviour of Materials 2019, pp 62-67
 • 15
  Mai Đức Triều, Phạm Tuấn Anh: Công tác kiểm soát chất lượng trong quá trình thi công cọc khoan nhồi ở các dự án nhà cao tầng.
  số 64
  Tạp chí Xây dựng và Đô thị (ISSN 1859-3119)
 • 16
  Hybrid Artificial Intelligence Approaches for Predicting Buckling Damage of Steel Columns Under Axial Compression
  2019
  Materials (Switzerland) - ISI journal (IF = 2.467)
 • 17
  Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Đức Tịnh: Nghiên cứu sự làm việc của móng cọc chịu tải trọng thẳng đứng với các cọc có chiều dài khác nhau
  2018
  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Xây dựng (IBST)(12/2018)
 • 18
  Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Tương Lai: Phân tích hiệu ứng nhóm của móng cọc chịu tải trọng ngang bằng lời giải Mindlin
  2017
  Tạp chí KH và CN Xây dựng (IBST) (4/2017)
 • 19
  Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Tương Lai: Tính toán hiệu ứng nhóm cọc chịu tải trọng đứng bằng lời giải Mindlin
  2016
  Tạp chí cầu đường VN, 8/2016
 • 20
  Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Tương Lai, Trịnh Việt Cường: Tính toán hiệu ứng nhóm cọc chịu tải trọng đứng, có xét đến tương tác phi tuyến kết cấu - đất nền
  2016
  Tạp chí Xây dựng- Bộ xây dựng, 10/2016
 • 21
  Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Tương Lai: Phân tích cọc chịu tải trọng ngang bằng phương pháp phương trình năm mô men có xét đến tương tác phi tuyến kết cấu - nền đất
  2016
  Tạp chí khoa học công nghệ GTVT
 • 22
  Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Tương Lai, Trịnh Việt Cường: Nghiên cứu sự làm việc của cọc đơn thông qua hiệu chỉnh đường cong T-Z ứng với số liệu nén tĩnh cọc
  2016
  Tạp chí KH và CN Xây dựng IBST (12/2016)
 • 23
  Vũ Đình Thơ, Phạm Tuấn Anh: Nghiên cứu khung BTCT liên hợp, có xét đến độ đàn hồi của liên kết
  2015
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 24
  Nguyễn Tương Lai, Phạm Tuấn Anh, Phạm Kỳ Vũ: Tính toán sức chịu tải của nhóm cọc, có xét đến độ tin cậy của số liệu nền đất
  2012
  Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Tổ chức thi công công trình Xây dựng
  2018
  NXB Xây dựng
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • 1
  Nguyễn Đức Tịnh
  Tính toán móng cọc chịu tải trọng với các cọc có chiều dài khác nhau
  Trình độ: Thạc sĩ
  2019
 • 2
  Nguyễn Văn Chung
  Nghiên cứng tính toán móng cọc với các cọc có khoảng cách tim cọc khác nhau
  Trình độ: Thạc sĩ
  2020
 • 3
  Lê Tuấn Hoàn
  Nghiên cứu tính toán ma sát âm của cọc sử dụng mô hình đường cong T-Z
  Trình độ: Thạc sĩ
  2020
 • 4
  Đinh Anh Tuấn
  Nghiên cứu tính toán kết cấu Nhà chịu tải trọng động đất theo phương pháp lịch sử thời gian, có kể đến tương tác phi tuyến kết cấu - nền đất
  Trình độ: Thạc sĩ
  2020