Phạm Văn Tân

Phạm Văn Tân

Tiến sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Phòng Thanh tra giáo dục

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và yêu cầu đặt ra đối với sinh viên Trường Đại học Công nghệ GTVT hiện nay
  Vai trò: Tham gia
  2018
  Cấp Trường
 • 2
  Nâng cao công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên tại Trường Đại học Công nghệ GTVT
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2018
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Vấn đề trọng dụng, thu hút nhân tài của Hà Nội
  Số 12 - 2018
  Tạp chí Nghiên cứu khoa học công đoàn
 • 2
  Solution to Strengthen the Industrialization and Modernization in Hanoi, Vietnam
  Volume 10, Issue 09
  International Journal of Contemporary Research and Review
 • 3
  Xây dựng đội ngũ tri thức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Thủ đô Hà Nội
  Số 397 Tháng 1/2016
  Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội
 • 4
  Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội
  Số 123 Tháng 12/2015
  Tạp chí Khoa học giáo dục
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Phát triển nguồn lực con người đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Thành phố Hà Nội giai đoạn 2008 - 2016
  2019
  Nhà xuất bản Lao Động
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin