Phan Thùy Dương

Phan Thùy Dương

Tiến sĩ Kinh tế

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Quản trị rủi ro tài chính của các doanh nghiệp xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Hà Nội
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2020
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Factors Affecting Corporate Investment Decision: Evidence from Vietnamese Economic Groups
  2020
  Journal of Asian Finance, Economics and Business (ESCI, Scopus), Print ISSN: 2288-4637 / Online ISSN 2288-4645, Vol 7. No 11, pp 177-184.
 • 2
  Influence of Components of Internal Control on the Effectiveness of Internal Control: Evidence from Transport Construction Enterprises in Vietnam
  2020
  Journal of Asian Finance, Economics and Business (ESCI, Scopus), Print ISSN: 2288-4637 / Online ISSN 2288-4645, Vol 7. No 11, pp 1087-1095
 • 3
  Factors Affecting Debt Maturity Structure: Evidence from Listed Enterprises in Vietnam
  2020
  Journal of Asian Finance, Economics and Business (ESCI, Scopus), Print ISSN: 2288-4637 / Online ISSN 2288-4645, Vol 7. No 10, pp 141-148.
 • 4
  Factors Affecting Financial Risk: Evidence from Listed Enterprises in Vietnam
  Vol 7. No 9. 011
  Journal of Asian Finance, Economics and Business (ESCI, Scopus), Print ISSN: 2288-4637 / Online ISSN 2288-4645, Vol 7. No 9. 011
 • 5
  Analysis of factors affecting financial risk of private enterprises in food and beverage industry in Vietnam’ stock market
  2020
  Sustainable economic development and business management in the context of globalisation (SEDBM 2020) ISBN: 978-604-79-2531-5
 • 6
  The effect of enterprise risk management on firm value: Evidence from Vietnam industry listed enterprises
  Volume 6 Number 4
  Accounting (Scopus), ISSN 2369-7407 (Online) - ISSN 2369-7393 (Print), Vol. 6 No. 4, pp. 473-480
 • 7
  Identifying factors influencing on financial risk of construction firms: Evidence from Vietnam stock market
  Volume 10 Issue 11
  Management Science Letters (Scopus), ISSN 1923-9343 (Online) - ISSN 1923-9335 (Print), Volume 10 Issue 11 pp. 2411-2418
 • 8
  Đo lường mức độ chấp nhận rủi ro trong doanh nghiệp
  Kỳ 2 - Tháng 3/2020 (725)
  Tạp chí Tài chính
 • 9
  Kiểm soát rủi ro tài chính thông qua hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp
  Số tháng 1+2/2020
  Tạp chí Kế toán & Kiểm toán
 • 10
  Factors Affecting Firms' Performance: The case of Vietnam construction firm.
  Vol.11, No.2, 2020
  Research Journal of Finance and Accouting
 • 11
  Tác động của quản trị rủi ro tài chính đến giá trị niêm yết của các doanh nghiệp xây dựng
  Kỳ 1+2 - Tháng 2/2020 (722+723)
  Tạp chí Tài chính
 • 12
  Ảnh hưởng của rủi ro tài chính đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam trên địa bàn TP Hà Nội
  2019
  Kỷ yếu hội thảo quốc tế về tài chính ngân hàng lần thứ nhất (ICBF 2019)
 • 13
  Rủi ro tín dụng thương mại của các DNXD Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội
  2019
  Tạp chí Kế toán-kiểm toán
 • 14
  Công cụ tài chính phái sinh nhằm kiểm soát rủi ro tài chính trong doanh nghiêp
  2018
  Tạp chí kế toán & kiểm toán
 • 15
  Quản trị khoản phải thu khách hàng tại doanh nghiệp
  2016
  Kỷ yếu khoa học của Tạp chí Kế toán - Kiểm toán
 • 16
  Nhận diện rủi ro tài chính trong doanh nghiệp
  2016
  Tạp chí thanh tra tài chính
 • 17
  Kỹ thuật điều chỉnh lợi nhuận của nhà quản trị doanh nghiệp
  2016
  Tạp chí kế toán & kiểm toán
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin