Tạ Thị Hồng Nhung

Tạ Thị Hồng Nhung

Kỹ sư

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Bitum- Phương pháp xác định các đặc tính lưu biến, sử dụng lưu biến kế cắt động
  Vai trò: Thành viên
  2016
  Cấp Bộ
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Nghiên cứu thực nghiệm sử dụng phụ gia nano organosilane cho bê tông nhựa BTNC12.5 sử dụng cốt liệu gốc axit trong điều kiện Việt Nam
  2017
  Tạp chí GTVT tháng 12/2017
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin