Thái Thị Kim Chung

Thái Thị Kim Chung

Thạc sĩ Toán học

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • Chưa có thông tin
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  H.T. Ngoan, T.T.K. Chung, Elliptic solutions to nonsymmetric Monge-Ampere type equations I. The d-concavity and the comparison principle
  2017
  Acta Math. Vietnam., Vol. 44 (2019), No. 2, pp 469-491, DOI: 10.1007/s403-6-017-0231-2
 • 2
  H.T. Ngoan, T.T.K. Chung, Elliptic solutions to nonsymmetric Monge-Ampère type equations II. A priori estimates and the Dirichlet problem
  2018
  Acta Math. Vietnam. , Vol. 44 (2019), No.3, pp 723-749, DOI: 10.1007/S40306-018-0270-3
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin