Tô Văn Ban

Tô Văn Ban

PGS.TS.

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Phương pháp giải tích, tô pô, đại số trong xác suất
  Vai trò: Tham gia như là nghiên cứu viên chính
  1/2005 - 12/2005
  Cấp Nhà nước
 • 2
  Nghiên cứu nâng cao chất lượng dạy học môn Toán ở trường đại học trong Quân đội
  Vai trò: Chủ nhiệm
  1/2012 - 12/2012
  Cấp Bộ
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Cần nhanh chóng đưa loại toán gắn với thực tiễn vào nội dung giảng dạy ở Việt Nam
  2015
  Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội, Educational Sci., 2015, Vol.60, No2, 77-83. ISN 2354-1075
 • 2
  Độ nháp của hàm mô hình và áp dụng vào bài toán điểm chuyển
  2015
  Tạp chí Ứng dụng Toán học
 • 3
  The power of change –point test for two-phase regression
  2014
  Applied Mathematics, Vol5, No 19, 2994-3000 ISSN Print: 2152-7385 ISSN Online: 2152-7393
 • 4
  The roughness of model function to the basis functions
  2013
  Journal of Mathematics and System Science, 3, 285-290 ISSN: 2159-5291
 • 5
  Hướng dẫn sinh viên đọc tài liệu toán và khoa học
  2012
  JOURNAL OF Tạp Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội, Vol. 57, No. 5, pp. 32-38
 • 6
  Đọc sách của học viên trong quá trình đào tạo
  2012
  Tạp chí nhà trường Quân đội, số 6, 37 - 39
 • 7
  Phương pháp tổng hợp trong giảng dạy cao học, vấn đề tự đọc và định hướng thực tiễn
  2011
  Hội thảo Khoa học Đổi mới phương pháp giảng dạy, Học viện KTQS, 6/2011. 147-152
 • 8
  Mô phỏng một số quá trình ngẫu nhiên thông dụng
  2009
  Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 69, 31-35
 • 9
  Một số ứng dụng của thống kê toán học trong kỹ thuật và công nghệ
  2006
  Tạp chí Ứng dụng Toán học, IV, 2, 73-92
 • 10
  Xấp xỉ bậc cao hàm mô hình theo một nhóm các tham số
  2005
  Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, 113, 4, 5-12
 • 11
  Phép nhân mảng – mảng các đạo hàm riêng
  2001
  Kỷ yếu hội nghị Khoa học lần thứ 13, Học viện Kỹ thuật QS, T8, 141- 146
 • 12
  Định hướng quân sự môn xác suất thống kê ở các trường quân đội
  2001
  Kỷ yếu hội nghị Khoa học lần thứ 13, Học viện Kỹ thuật QS, T8, 191-194
 • 13
  Influence of perturbations on functions of parameters in nonlinear regression models, Proceedings of Inter
  1999
  Conf. on Prob. and Stat. And their App. Hanoi, 79-85
 • 14
  Một số mô hình toán học ứng dụng trong quân sự
  1999
  Kỷ yếu Hội nghị ứng dụng toàn quốc lần thứ nhất, Hà Nội, 1, 99-120
 • 15
  Xác định chiều sâu lớn nhất của sói sau đập tràn
  1999
  Kỷ yếu Hội nghị ứng dụng toàn quốc lần thứ nhất, Hà Nội, 3, 725-730
 • 16
  Confidence regions and the problem of reparametrization in nonlinear regression
  1994
  Tatra Mountains Math. Publications, 7, 223-228 ISSN 1210 – 3195
 • 17
  On parameter-effects arrays in nonlinear regression models
  1993
  Application of Math, 38, N2, 123-132 ISSN: 0862-7940
 • 18
  Reparametrizations in nonlinear regression models
  1993
  The Indian Jur. of Stat. (Sankhy), Ser. B, 55, N1, 118-123 ISSN: 0976-8386
 • 19
  Confidence regions in nonlinear regression models
  1992
  Application of Math. 37, N1, 29-39 ISSN: 0862-7940
 • 20
  Về sự hội tụ của Submartingale trong không gian Banach có thứ tự
  1985
  Bản tin Khoa học Kỹ thuật, 27, số 1, 15-19
 • 21
  Về phương pháp tối ưu trong bài toán phát hiện nhanh nhất có kể đến thời gian kiểm tra
  1985
  Bản tin Khoa học Kỹ thuật, 29, số 2, 73-77
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Bài tập Xác suất Thống kê trong Quân sự
  2001
  Nxb Học viện KTQS
 • 2
  Mô hình hồi quy
  2004
  Nxb Học viện KTQS
 • 3
  Giải tích – Những bài tập nâng cao
  2005
  Nxb Giáo dục
 • 4
  Những bài toán Giải tích chọn lọc
  2005
  Nxb Quân đội Nhân Dân
 • 5
  Xác suất Thống kê
  2010
  Nxb Giáo dục Việt Nam
 • 6
  Giáo trình Toán Ứng dụng (Dùng cho hệ Cao đẳng)
  2011
  Nxb Quân đội Nhân dân
 • 7
  Giáo trình Toán Cao cấp (Dùng cho hệ Đại học)
  2011
  Nxb Quân đội Nhân dân
 • 8
  Giáo trình Giải tích I
  2012
  Nxb Giáo dục Việt Nam
 • 9
  Giáo trình Giải tích II
  2012
  Nxb Giáo dục Việt Nam
 • 10
  Đại số và Hình học (Dành cho Đào tạo hệ Quốc tế)
  2016
  Nxb Quân đội Nhân dân
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin