Trần Anh Sáng

Trần Anh Sáng

Thạc sĩ quản lý giáo dục

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Chính trị - QPAN - GDTC

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • Chưa có thông tin
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Quản lí đội ngũ giảng viên Giáo dục quốc phòng an ninh các trường Cao đẳng, Đại học tại tỉnh Vĩnh Phúc
  Số 217 kỳ 2-5/2020
  Tạp chí thiết bị giáo dục
 • 2
  Vận dụng phương pháp củng cố bài giảng môn Giáo dục quốc phòng an ninh theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của sinh viên trường Đại học công nghệ giao thông vận tải
  Số 217 kỳ 2-4/2020
  Tạp chí giáo dục
 • 3
  GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI
  Số kỳ 2 tháng 7 năm 2019
  Tạp chí: Dạy và Học ngày nay
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Hướng dẫn ôn tập học phần " Đường lối quốc phòng và an ninh của đảng cộng sản Việt Nam"
  2020
  Nhà xuất bản lao động - xã hội. Số 283/QĐ-NXBLĐXH
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin