Trần Ngọc Hưng

Trần Ngọc Hưng

Tiến sĩ kỹ thuật

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Nghiên cứu, đánh giá chất lượng bitum bằng thiết bị cắt động lưu biến có thí nghiệm đối chiếu với độ nhớt động học
  Vai trò: Thư ký khoa học
  Cấp Bộ
 • 2
  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Hawkeye trong khảo sát, đánh giá tình trạng mặt đường ô tô ở Việt Nam
  Vai trò: Thư ký khoa học
  Cấp Bộ
 • 3
  Nghiên cứu thử nghiệm trong phòng để cải tiến bitum bằng các phần tử nano dùng trong xây dựng công trình giao thông
  Vai trò: Tham gia
  Cấp Bộ
 • 4
  Dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia DT1625: Bitum – phương pháp thử nghiệm lão hóa gia tốc sử dụng bình áp lực (PAV)/ Vật liệu bitum
  Vai trò: Chủ trì biên soạn
  Cấp Bộ
 • 5
  Dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia DT1724: Bê tông nhựa – phương pháp xác định hàm lượng nhựa đường bằng phương pháp nung trong lò
  Vai trò: Chủ trì
  Cấp Bộ
 • 6
  Dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia DT1530: Bitum – phương pháp xác định các đặc tính lưu biến sử dụng lưu biến kế cắt động/ Vật liệu bitum
  Vai trò: Thành viên
  2016
  Cấp Bộ
 • 7
  Nghiên cứu sử dụng polyolefin chế tạo phụ gia cải thiện chất lượng nhựa đường và bê tông nhựa nâng cao khả năng kháng hằn vệt bánh xe tại Việt Nam. DT174065
  Vai trò: Chủ trì
  2017
  Cấp Bộ
 • 8
  Nghiên cứu thực nghiệm các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng chống cắt trượt của bê tông nhựa thông qua chỉ số góc nội ma sát φ và lực dính kết c
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2017
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  A Study on Experimental Method and Influence of Some Factors on The Internal Friction Angle and Cohesion of Dense-Graded Hot Mix Asphalt 12.5mm Under Vietnam Conditions
  2018
  International Journal of Applied Engineering Research ISSN 0973-4562 Volume 13, Number 9 (2018) pp. 6648-6654. H index = 13.
 • 2
  Nghiên cứu thực nghiệm sử dụng phụ gia nano organosilane cho bê tông nhựa BTNC12.5 sử dụng cốt liệu gốc axit trong điều kiện Việt Nam
  2017
  Tạp chí GTVT, tháng 12/2017
 • 3
  Bê tông nhựa sử dụng phụ gia tăng dính bám nano-organosilane cho các dự án tại Việt Nam
  2017
  Hội thảo quốc tế về các giải pháp kết cấu và công nghệ mặt đường asphalt đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ở Việt Nam. 2017. Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
 • 4
  Experimental Research on the Effect of Compaction on the Properties of Hot Mix Asphalt Concrete
  2017
  International Journal of Engineering Research & Technology. Scopus.
 • 5
  Nghiên cứu tính năng của bê tông asphalt sử dụng bitum PMB60
  2016
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 6
  Một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm đặc tính lưu biến của bitum sử dụng tại Việt Nam.
  2015
  Tạp chí Giao thông vận tải số đặc biệt, tháng 10/2015.
 • 7
  Nghiên cứu nâng cao một số chỉ tiêu kỹ thuật của bitum bằng các phần tử nano.
  2015
  Tạp chí Giao thông vận tải số đặc biệt, tháng 10/2015.
 • 8
  Một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm thông số tính toán bê tông asphalt trong thiết kế áo đường mềm.
  2015
  Tuyển tập các báo cáo khoa học “Một số vấn đề về ứng dụng công nghệ và vật liệu mới trong xây dựng kết cấu áo đường mềm tại Việt Nam”. Hội KHKT Cầu đường Việt Nam và Tổng cục đường bộ chủ trì. Tháng 10/2015.
 • 9
  Bằng sáng chế số RU 2 559 508 C1 Phụ gia cải tiến nhựa đường cho bê tông asphalt đường ô tô /Năm 2015/ Các tác giả: Mardirosova I.V., Trernov S.A, Kaklyugin A.V, Stroyev D.A, Tran Ngoc Hung, Golyubin K.D, Protsenko N.A, Mayor Yu.V. (ПАТЕНТ RU 2 559 508 C1 МОДИФИКАТОР БИТУМА ДЛЯ ДОРОЖНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА / 2015/ Автор(ы):Мардиросова Изабелла Вартановна (RU), Чернов Сергей Анатольевич (RU), Каклюгин Александр Викторович (RU), Строев Дмитрий Александрович (RU), Чан Нгок Хынг (VN), Голюбин Кирилл Дмитриевич (RU), Проценко Надежда Алексеевна (RU), Майор Юрий Васильевич (MD))
  2015
  Liên bang Nga (Cơ sở dữ liệu Viện sở hữu công nghiệp liên bang)
 • 10
  «Дисперсно-полимерно-армированный асфальтобетон»
  2013
  Рост.гос.строит.ун-т., 2013,- 83 с.
 • 11
  Bằng sáng chế số RU 2 447 035 C1 Hỗn hợp bê tông chặt sử dụng chất kết dính vô cơ - hữu cơ /Năm 2012/ Các chủ sở hữu: iliopolov S.K, Mardirosova I.V., Stroyev D.A, Trernov S.A, Tran Ngoc Hung, Trernukh D.S, Maksimenko M.V. (ПАТЕНТ RU 2 447 035 C1 ПЛОТНАЯ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНАЯ СМЕСЬ / 2012/ Патентообладатель(и): Илиополов Сергей Константинович(RU), Мардиросова Изабелла Вартановна(RU), Строев Дмитрий Александрович(RU), Чернов Сергей Анатольевич(RU), Чан Нгок Хынг(RU), Черных Дмитрий Сергеевич(RU), Максименко Максим Bладиславович(RU))
  2012
  Liên bang Nga (Cơ sở dữ liện Viện sở hữu công nghiệp liên bang)
 • 12
  Bằng sáng chế số RU 2 418 019 C1 Chất kết dính cho plastobeton (bê tông nhựa màu) /Năm 2011/ Các chủ sở hữu: iliopolov S.K, Mardirosova I.V., Trernukh D.S, Bulatov D.D, Kaklyugin V.A, Trernov S.A, Tran Ngoc Hung, Lekontsev E.V (ПАТЕНТ RU 2 418 019 C1 ПЛОТНАЯ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНАЯ СМЕСЬ / 2011/ Патентообладатель(и): Илиополов Сергей Константинович(RU), Мардиросова Изабелла Вартановна(RU), Черных Дмитрий Сергеевич(RU), Булатов Динар Джавдатович(RU), Каклюгин Александр Викторович(RU), Чернов Сергей Анатольевич(RU), Чан Нгок Хинг(RU), Леконцев Евгений Валерьевич(RU))
  2011
  Liên bang Nga (Cơ sở dữ liệu Viện sở hữu công nghiệp liên bang)
 • 13
  Модифицированное асфальтовое вяжущее повышенной стойкости к старению
  2011
  Известия высших учебных заведений «Строительство». № 4 (628) апрель 2011. – с. 15-20.
 • 14
  Снижение интенсивности развития пластических деформаций с помощью дисперсного армирования дорожно - строительных материалов добавками минерального волокна
  2011
  Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. № 1 (30) апрель 2011. – с. 192-199
 • 15
  Комплексно-модифицированный асфальтобетон повышенной стойкости к воздействиям жаркого и влажного климата
  2011
  Известия высших учебных заведений «Строительство». № 7 (631) июль 2011. – с. 54-61.
 • 16
  Разработка резиносодержащего полиолефинового модификатора для асфальтобетонов дорожного строительства Вьетнама.
  2011
  «Строительство – 2011»: Материалы Международной научно–практической конференции. – Ростов-на-Дону: РГСУ, 2011. – С. 29-31.
 • 17
  Комплексная полимерно-минеральная добавка для асфальтового вяжущего.
  2011
  Журнал «Мир дорог». – Москва апрель 2011. – С. 57-58.
 • 18
  Модификация асфальтовяжущего комплексной добавки из резинового термоэластопласта и извести-пушонки.
  2010
  Сборник «Дороги и мосты» - ФГУП «РОСДОРНИИ», выпуск 23/1. – Москва 2010. – с.215-221.
 • 19
  ЩМА смеси повышенной сдвиго- и трещиностойкости с использованием добавки БИТЭХ-Д
  2010
  «Строительство – 2010»: Материалы Международной научно–практической конференции. – Ростов-на-Дону: РГСУ, 2010. – С.11-13.
 • 20
  Щебеночно – мастичный асфальтобетон с повышенной сдвигоустойчивостью и шероховатостью
  2008
  Изв. Рост. гос. строит. ун-та, 2008. – № 12 – С. 376–377.
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Sách chuyên khảo/ Bê tông nhựa cải tiến gia cường polymer («Дисперсно-полимерно-армированный асфальтобетон»)
  2013
  Trường Đại học xây dựng Rostov - Liên bang Nga (83 trang)
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • 1
  Vũ Thế Thuần
  Nghiên cứu sử dụng phụ gia polyethylene cải tiến chất lượng nhựa đường và bê tông nhựa nâng cao khả năng kháng hằn vệt bánh xe
  Trình độ: Thạc sĩ
  2017
 • 2
  Tạ Thị Hồng Nhung
  Nghiên cứu sử dụng phụ gia Zycotherm cải thiện chất lượng dính bám của nhựa đường và cốt liệu gốc axit trong hỗn hợp bê tông nhựa ở Việt Nam
  Trình độ: Thạc sĩ
  2017
 • 3
  Nguyễn Thị Thanh Tâm
  Nghiên cứu cải tiến chất lượng bê tông nhựa nâng cao khả năng kháng hằn vệt bánh xe sử dụng phụ gia dạng hạt Taf-Pack-Premium (TPP) cho công trình giao thông tại Việt Nam
  Trình độ: Thạc sĩ
  2017