Trần Thị Thanh Xuân

Trần Thị Thanh Xuân

GVC -Tiến sĩ Quản lý kinh tế

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Fastacounting trong giải các bài tập kế toán. Qua đó cấp chứng chỉ cho HSSV Cơ sở Thái Nguyên
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2011
  Cấp Trường
 • 2
  Nguồn lực và vấn đề nghèo đói hộ nông dân Huyện Võ Nhai – Tỉnh Thái Nguyên
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2012
  Cấp Trường
 • 3
  Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao việc tự học, tự nghiên cứu cho học sinh sinh viên cơ sở đào tạo Thái Nguyên
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2013
  Cấp Trường
 • 4
  Nâng cao chỉ số gia nhập thị trường và chỉ số lao động cho tỉnh Thái Nguyên.
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2015
  Cấp Trường
 • 5
  Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư vào khu vực công nghiệp-xây dựng tại tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2016
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2017
  Cấp Trường
 • 6
  Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng khi mua sắm hang tiêu dùng ở các siêu thị tại Thành phố Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên
  Vai trò: Giáo viên hướng dẫn
  2017
  Cấp Trường
 • 7
  Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Công nghệ GTVT
  Vai trò: Giáo viên hướng dẫn
  2017
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Sự hài lòng của khách hàng khi mua sắm khi mua sắm hàng tieu dùng ở các siêu thị tại TP Thái Nguyên
  Tháng 6/2018
  Tạp chí Kinh tế và Dự báo
 • 2
  Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi đi mua sắm tại các siêu thị Thành phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên
  SỐ 7 Tháng 5/2018
  Tạp chí Công thương
 • 3
  FACTORS AFFECTING THE SATISFACTION OF NON-STATE ENTERPRISES WHEN INVESTING IN THAI NGUYEN PROVINCE
  Tháng 12 năm 2019
  International Journal ò Economics, Commerce and Management. United Kingdom. ISN 2348.0386. Vol.VII, Issue 12, December 2019. Ijecm.co.uk/
 • 4
  Cải thiện, nâng cao chỉ số Gia nhập thị trường và chỉ số Chi phí không chính thức nhằm thu hút vốn FDI cho các tỉnh miền núi phía Bác Việt Nam
  29/9/2019
  Hội Thảo Quốc Gia " Thực trạng phát triển khu vực FDI trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam" Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng phối hợp với trường Đại học Kinh tế Quốc Dân - Hà Nội. Tháng 5/9/2019
 • 5
  Các nhân tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của doanh nghiệp ngoài nhà nước khi đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên
  705(23)
  Tạp chí Kinh tế và dự báo (ISSN 0866-7120). Tháng 9/2019
 • 6
  IMPROVING, ENHANCING MARKET ENTRY INDEX AND UNOFFICIAL COSTS INDEX, COLLECTING FDI CAPITAL FOR THE NORTHERN MOUNTAINOUS PROVINCES OF VIETNAM
  15/9/2019
  IJECM - International Journal of Economics, Commerce & Management. ISSN (2348-0386). Volume VII Issue 9. ijecm.co.uk
 • 7
  Hiệp định CPTPP cơ hội và thách thức đối với năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam
  ngày 29/3/2019
  Hội thảo khoa học cấp Quốc Gia: Xác định và phát triển các ngành kinh tế có lợi thế trong bối cảnh tự do hóa thương mại. ISBN:978-604-84-4316-0. Đại học Đà Nẵng- Trường Đại học kinh tế Phối hợp với ĐH Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh - Trường Đại học kinh tế -Luật. Tháng 3/2019
 • 8
  Cải thiện, nâng cao chỉ số chi phí không chính thức nhằm thu hút vốn FDI cho các tỉnh Miền núi phía Bắc Việt Nam
  2018
  Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia, Phát triển khu vực FDI trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững, Hà Nội ngày 20/12/2018
 • 9
  Cải thiện nâng cao chỉ số " Gia nhập thị trường" cho các tỉnh Miền núi phía Bắc
  2017
  Số 657-Tạp chí Kinh tế và dự báo số 17/2017
 • 10
  Provincial competitiveness under the perspective of Vietnamese enterprises: Acase study in Bac Giang province, Vietnam
  2017
  International Journal of Economics, Commerce and Management. United Kingdom
 • 11
  PROVINCIAL COMPETITIVENESS INDEX FROM THE PERSPECTIVE OF THE BUSINESS: THE SITUATION AND SOLUTIONS. CASE STUDY IN BAC GIANG, VIETNAM
  2017
  INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS, COMMERCE AND MANAGEMENT ijecm.co.uk
 • 12
  Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh dưới góc nhìn doanh nghiệp
  2017
  Tạp chí Tài chính - Kỳ 1 - Tháng 9/2017
 • 13
  A LOOK AT MANAGEMENT INFLUENCE ON THE LIVELIHOOD OF HOUSEHOLDS MAKING GI PRODUCTS IN VIETNAM
  2017
  Hội thảo khoa học quốc tế "Toàn cầu hóa, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững" - ĐH Hà Tĩnh - Tháng 4/2017. ISBN: 978-640-95-0217-0
 • 14
  Chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh dưới góc nhìn doanh nghiệp: Thực trạng và giải pháp, nghiên cứu trường hợp tỉnh Bắc Giang Việt Nam
  2017
  Hội thảo khoa học Quốc Gia: Kế toán - kiểm toán và kinh tế Việt Nam với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0- Tại Đại học Quy Nhơn, tháng 11/2017
 • 15
  Để phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2016-2020 Cán bộ thực hiện
  2016
  Tạp chí Kinh tế Châu á Thái Bình Dương
 • 16
  Bảo vệ môi trường: Chìa khóa để Việt Nam tăng trưởng và phát triển bền vững”
  2016
  Tạp chí Kinh tế và dự báo
 • 17
  Implications on Enhancing the Livelihood of GI Product – making Households in Quang Ninh
  2016
  Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 5- Tháng 12/2016- ID: VS5.184P
 • 18
  Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia: Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới
  2015
  Tạp chí Kinh tế và dự báo
 • 19
  Vấn đề cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh ở tỉnh Bắc Giang. Cán bộ thực hiện
  2015
  Tạp chí Kinh tế và dự báo
 • 20
  Nghiên cứu giải pháp phát triển thương mại, dịch vụ bền vững cho tỉnh Thái Nguyên
  2014
  Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên
 • 21
  Tỉnh Thái Nguyên tập trung cải thiện 3 chỉ số thành phần để nâng cao PCI
  2014
  Tạp chí Kinh tế và dự báo
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Giáo trình: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam
  2016
  NXB Đại học Thái Nguyên
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin