Trần Trung Kiên

Trần Trung Kiên

Tiến sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Giải pháp nâng cao hiệu quả mô hình hợp tác Công - Tư (PPP) trong đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ tại Việt Nam
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2015
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Factors Influencing Business Efficiency of Steel Firms: Evidence from Vietnam
  2021
  Journal of Asian Finance, Economics and Business (ESCI, Scopus). ISSN 2288-4637 (Print), ISSN 2288-4645 (Online), Vol.8 No.1 (2021), pp.295-304
 • 2
  Factors Affecting Capital Structure of Listed Construction Companies on Hanoi Stock Exchange
  2020
  Journal of Asian Finance, Economics and Business (ESCI, Scopus). ISSN 2288-4637 (Print), ISSN 2288-4645 (Online), Vol 7 No 11 (2020), pp.689-698
 • 3
  Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý khai thác công trình giao thông đường bộ
  2020
  Tạp chí GTVT
 • 4
  Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp Logistics Việt Nam
  2020
  Tạp chí GTVT
 • 5
  Kiểm soát chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình bằng phương pháp quản lý giá trị thu được
  2020
  Tạp chí xây dựng Việt Nam
 • 6
  A study on PBC application in road maintenance management in Ha Noi, Viet Nam
  2020
  Вопросы экономики и управления №1(23), февраль 2020 ISSN: 2412-3773
 • 7
  Giải pháp tăng cường huy động vốn bảo trì đường bộ Việt Nam
  2018
  Tạp chí GTVT
 • 8
  Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý khai thác, bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn TP.Hà Nội
  2018
  Tạp chí GTVT
 • 9
  Quản lý hàng tồn kho trong doanh nghiệp
  2017
  Tạp chí Thanh tra tài chính
 • 10
  Thuê tài sản trong doanh nghiệp
  2017
  Tạp chí Thanh tra tài chính
 • 11
  Kinh nghiệm đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức PPP
  2017
  Tạp chí Thanh tra tài chính
 • 12
  Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng dựa trên chất lượng thực hiện (PBC) trong quản lý bảo trì đường bộ trên thế giới và bài học cho Việt Nam
  2017
  Tạp chí GTVT
 • 13
  Đổi mới công tác quản lý, bảo trì đường bộ qua việc thực hiện hợp đồng PBC
  2016
  Tạp chí Kinh tế và Dự báo
 • 14
  Một số rủi ro của ngân hàng khi cho vay các dự án BOT giao thông
  2016
  Tạp chí Thanh tra tài chính
 • 15
  Nghiên cứu hợp đồng PBC trong quản lý khai thác và bảo trì đường bộ tại Việt Nam
  2016
  Nội san KH và CNGT- ĐH CN GTVT
 • 16
  Điểm qua một vài yếu tố ảnh hưởng đến thời gian thi công xây dựng công trình giao thông
  2015
  Tạp chí Kinh tế và Dự báo
 • 17
  Lựa chọn cơ cấu nguồn vốn tối ưu trong doanh nghiệp
  2013
  Tạp chí kế toán và kiểm toán
 • 18
  Doanh nghiệp lựa chọn phương thức huy động vốn
  2013
  Tạp chí kế toán và kiểm toán
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Giáo trình Định mức Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng
  2020
  NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin