Trịnh Thị Thu Hằng

Trịnh Thị Thu Hằng

Thạc sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Chính trị - QPAN - GDTC

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Kết hợp giảng dạy chính trị với giáo dục tư tưởng chính trị cho sinh viên trường Đại học CNGTVT
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2010
  Cấp Trường
 • 2
  Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho sinh viên trường ĐHCNGTVT
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2011
  Cấp Trường
 • 3
  Nâng cao nhận thức về công giáo cho sinh viên trường Đại học CNGTVT
  Vai trò: Cán bộ tham gia
  2012
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Vận dụng sáng tạo tư tưởng HCM về đại doàn kết dân tộc trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 ở Việt Nam
  Số tháng 11/2020
  Tạp chí Mặt trận
 • 2
  Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức của khóa tu mùa hè trong các cơ sở Phật giáo hiện nay
  2019
  Tạp chí giáo dục và Xã hội
 • 3
  Tìm hiểu vấn đề giáo dục nhân cách trong đạo Phật
  2018
  Tạp chí công tác tôn giáo
 • 4
  Tư tưởng giáo dục của Khổng Tử và ý nghĩa của nó đối với việc phát triển giáo dục ở Việt nam hiện nay
  2018
  Tạp chí Giaó dục và xã hội
 • 5
  Quá trình đổi mới tư duy của Đảng về kinh tế tư nhân từ năm 1986 đến nay
  2017
  Tạp chí Giáo dục và xã hội
 • 6
  Đường lối nhân chính của Mạnh Tử - Ý nghĩa đối với Việt Nam
  tháng 3/2016
  Tạp chí Giáo dục và Xã hội
 • 7
  Ảnh hưởng của kinh tế thị trường đối với việc xây dựng đạo đức gia đình ở nước ta hiện nay
  2015
  Tạp chí Dân tộc học
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Sách chuyên khảo "Phát huy vai trò của Giáo dục - Đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay"
  2016
  Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin