Trọng Kiến Dương

Trọng Kiến Dương

Thạc sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  "Bitum – Phương pháp thử nghiệm gia tốc lão hóa bitum sử dụng bình áp lực (PAV)"
  Vai trò:
  2016
  Cấp Bộ
 • 2
  " Nghiên cứu thực nghiệm các yêu tố ảnh hưởng với khả năng chống trượt của bê tông nhựa thông qua chỉ số góc nội ma sát (ϕ)và lực dính 'C'
  Vai trò: tham gia
  2016
  Cấp Trường
 • 3
  "Bê tông nhựa - phương pháp chế bị mẫu thử và xác định khối lượng thể tích của mẫu thử sử dụng thiết bị đầm xoay Superpave"
  Vai trò: Tham gia
  2017
  Cấp Bộ
 • 4
  Nghiên cứu phương pháp đánh giá chất lượng thực tế của nền đường sắt đang khai thác ở Việt Nam, áp dụng cho tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn
  Vai trò: Thành viên chính
  2019
  Cấp Bộ
 • 5
  Nghiên cứu ảnh hưởng của đặc tính cơ lý đá Ballast đến thời gian khai thác lớp đá ballast trên tuyến đường sắt Hà Nội – Lạng Sơn
  Vai trò: Thành viên chính
  2019
  Cấp Trường
 • 6
  “ Nghiên cứu sự tích bẩn của đá ballast và giải pháp sử dụng lớp subballast trên tuyến đường sắt Hà Nôị – Lạng Sơn
  Vai trò: Chủ trì
  2019
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • Chưa có thông tin
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm sử dụng nano-organosilane (zycotherm) cho bê tông asphalt BTNC 12.5 sử dụng cốt liệu gốc axit trong điều kiện Việt Nam
  12/2017
  tạp chí giao thông
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin