Trương Thị Mỹ Thanh

Trương Thị Mỹ Thanh

Tiến sĩ kỹ thuật

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Nghiên cứu sử dụng phương pháp đánh giá kinh tế mở rộng để đánh giá tác động kinh tế - xã hội của các dự án phát triển cơ sở hạ tầng. Áp dụng để đánh giá tác động cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam.
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2021
  Cấp Bộ
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Parking behavior and the possible impacts on travel alternatives in motorcycle-dominated cities
  2020
  Transportation Research Procedia. Elsevier B.V., 48(May), pp. 3469–3485. DOI: 10.1016/j.trpro.2020.08.105. (SCOPUS Index)
 • 2
  Towards the Development of Traffic Safety Strategies in Developing Countries: Analysis of Road Users’ Perspective
  2020
  Transportation Research Procedia. Elsevier B.V., 48(May), pp. 1278–1287. DOI: 10.1016/j.trpro.2020.08.149. (SCOPUS Index)
 • 3
  Success factors for financial sustainability of toll road projects: empirical evidence from China
  2020
  Transportation Research Procedia. Elsevier B.V., 48(May), pp. 1848–1860. DOI: 10.1016/j.trpro.2020.08.219. (SCOPUS Index)
 • 4
  The city-airport connection, implications for urban transport planning in motorcycle-dominated cities
  2020
  Transportation Research Procedia. Elsevier B.V., 48(May), pp. 3232–3244. DOI: 10.1016/j.trpro.2020.08.155. (SCOPUS Index)
 • 5
  Analysis of Tourist Travel Behavior and Recommendation for Active Transport Encouragement Strategies, the Case of Hue City
  2019
  CIGOS 2019, Innovation for Sustainable Infrastructure. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 54. Springer, Singapore. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-15-0802-8_168
 • 6
  A Possibility of AI Application on Mode-choice Prediction of Transport Users in Hanoi
  2019
  CIGOS 2019, Innovation for Sustainable Infrastructure. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 54. Springer, Singapore. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-15-0802-8_189
 • 7
  Policy Implications from Traffic Accident Analysis: A Study Case from Vietnam
  2019
  CIGOS 2019, Innovation for Sustainable Infrastructure. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 54. Springer, Singapore. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-15-0802-8_167
 • 8
  Towards a sustainable and smart mobility in Vietnam
  2018
  Presentation at the International Workshop of “Grand Paris Express Metro – Highspeed Railway Lines – Smart Cities, new study cases for Vietnam’s future”, Hanoi, Vietnam, 23 October, 2018
 • 9
  Shifting from motorised to active transport: The effectiveness of interventions in a case of Hue tourism city
  2018
  Presentation at the International Conference of “Future sustainable transport and resilient cities”, Hanoi, Vietnam, 10 October 2018
 • 10
  Challenges of parking in Asian developing cities and the principles of parking management
  2018
  Proceedings of the International Conference of “Future sustainable transport and resilient cities”, Hanoi, Vietnam, 10 October 2018, ISBN: 978-604-1710-4
 • 11
  Analysis of parking demand and impacts of parking pricing on commuter mode choice in Hanoi, Vietnam
  2017
  The International Conference of Eastern Asia Society for Transportation Studies (EASTS 2017), Hochiminh, Vietnam, 18-21 September 2017
 • 12
  Parking generation rate model and the application for parking planning, the case of Hanoi - Vietnam
  2017
  The 10th Asian Transport Research Society (ATRANS) Annual Conference, Bangkok, Thailand, 18 August 2017
 • 13
  Legalising the illegal parking, a solution for parking scarcity in developing countries
  2017
  Transportation Research Procedia, 25 (July 2016), 4950–4965. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2017.05.374.
 • 14
  The impacts of parking pricing on travel mode choice – the case of Hanoi, Vietnam
  2016
  The 9th Asian Transport Research Society (ATRANS) Symposium, Bangkok, Thailand, 19 August 2016
 • 15
  Parking Management Strategies for Motorcycle Dependent Cities (MDCs)
  2015
  Proceedings of the International Conference of “The Future of Hochiminh Metropolitan Area”, 24-25 September, Binh Duong, Vietnam, 2015
 • 16
  Zone-based parking management, a solution for sustainable transport development in Hanoi, Vietnam
  2015
  Journal of Transport, ISSN: 2354-0818, Vol.17, pp 80-83, June - 2015 (in Vietnamese)
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông
  2020
  Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ. ISBN: 978-604-9955-53-2
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • 1
  Trần Anh Quân (Vietnamese-German University)
  Illegal parking and solutions from parking policies, the case of Hanoi - Vietnam
  Trình độ: Thạc sĩ
  2015
 • 2
  Phùng Thanh Hoài
  Nghiên cứu các yếu tố rủi ro trong quản lý dự án phát triển giao thông tĩnh sử dụng nguồn vốn hợp tác công tư và đề xuất các giải pháp hạn chế rủi ro
  Trình độ: Thạc sĩ
  2020
 • 3
  Nguyễn Mạnh Hùng
  Nghiên cứu nguyên nhân ảnh hưởng tới tiến độ và đề xuất các khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tiến độ của các dự án bảo trì giao thông đường quốc lộ trên địa bàn một số tỉnh.
  Trình độ: Thạc sĩ
  2020