Vũ Đình Thơ

Vũ Đình Thơ

THẠC SĨ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Nghiên cứu khả năng chịu cắt của dầm bê tông cốt thép tiết diện chữ T
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2015
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  The Stress-Strain State of Three-Layer Precast Flexural Concrete Enclosure Structures with the Contact Interlayers
  2021
  Buildings 11(3)(88)-(Switzerland)
 • 2
  Influence of contact layers on cracking resistance of bending three-layer structures
  2020
  Vestnik MGSU 15(7):988-998- Russia
 • 3
  HEAT-INSULATING PROPERTIES OF EFFECTIVE LIGHTWEIGHT CONCRETESFOR THREE-LAYER PROTECTING COVERINGS OF BUILDINGS
  2020
  Industrial and Civil Engineering- Russian
 • 4
  Analysis of the effectiveness of thermal insulation of a multi-layer reinforced concrete slab using layer of concrete with low thermal conductivity under the climatic conditions of Vietnam
  2019
  MATEC Web of Conferences 251(5):04026
 • 5
  Combined Effects of Bottom Ash and Expanded Polystyrene on Light-weight Concrete Properties
  2019
  MATEC Web of Conferences 251(5):04026
 • 6
  Effect of Rice Husk Ash and Fly Ash on the workability of concrete mixture in the High-Rise Construction
  2018
  E3S Web of Conferences
 • 7
  Model of stressed-strained state of multi-layered reinforced concrete structure with the use of composite
  2018
  IOPscience
 • 8
  Аналих эффективности теплоизоляции многослойной железобетонной плиты в климатических условиях вьетнама
  2018
  Московский государственныйстроительный университет
 • 9
  Analysis the effects of lightweight concrete in the middle layer of multi-layered reinforced concrete structures on the stress-strain state using the finite element method
  2018
  MATEC Web of Conferences 196:02022
 • 10
  Combined Effects of Bottom Ash and Expanded Polystyrene on Light-weight Concrete Properties
  2018
  MATEC Web of Conferences 251:01007
 • 11
  Phân tích cọc chịu tải trọng ngang bằng phương pháp phương trình năm momen
  2016
  Nội san ĐH Công nghệ GTVT
 • 12
  Nghiên cứu ảnh hưởng độ đàn hồi liên kết trong khung liên hợp thép bê tông
  2015
  Tạp chí giao thông
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Giáo trình Kĩ thuật thi công xây dựng - Tập 1
  2016
  Trường Đại học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin