Vũ Phi Long

Vũ Phi Long

Thạc sĩ kỹ thuật

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng video clip mô tả nguyên lý làm việc của bơm cao áp
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2004
  Cấp Trường
 • 2
  Nghiên cứu xác định chế độ làm việc hợp lý của máy đầm trong thi công mặt đường bê tông nhựa nóng ở Việt Nam
  Vai trò: Thư ký đề tài
  2005
  Cấp Bộ
 • 3
  Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện khí hậu và tính chất cơ lý của bê tông nhựa đến vận tốc làm việc của máy đầm trong thi công mặt đường bê tông nhựa ở Việt Nam
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2008
  Cấp Trường
 • 4
  Nghiên cứu xây dựng mới các bài thí nghiệm truyền động điện - thủy lực máy xây dựng xếp dỡ phục vụ cho công tác nghiên cứu và giảng dạy
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2009
  Cấp Trường
 • 5
  Nghiên cứu chọn dạng máy đa năng xây dựng đường giao thông nông thôn ở Việt Nam
  Vai trò: Thư ký đề tài
  2010
  Cấp Bộ
 • 6
  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin để mô phỏng các mạch thủy lực dùng trên các máy xây dựng hiện đang thi công ở Việt Nam phục vụ cho việc giảng dạy và nghiên cứu
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2011
  Cấp Trường
 • 7
  Xây dựng thư viện mô phỏng hệ thống thủy lực các máy làm đất phục vụ giảng dạy cho chuyên ngành máy xây dựng
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2012
  Cấp Trường
 • 8
  Ứng dụng Matlab-simulink nghiên cứu khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình làm việc của lu rung SW70D bằng mô hình động lực học
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2013
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Thực trạng công tác cơ giới hóa thi công đường giao thông nông thôn ở đồng bằng Bắc bộ
  2011
  Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải -số 36
 • 2
  Nghiên cứu phương pháp chọn dạng máy xây dựng đa năng thi công đường giao thông nông thôn Việt Nam
  2011
  Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải -số 36
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin