Vũ Quỳnh Anh

Vũ Quỳnh Anh

Thạc sĩ Lịch sử Đảng

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Chính trị - QPAN - GDTC

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Nghiên cứu việc gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống của học sinh sinh viên dân tộc thiểu số Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
  Vai trò: Cán bộ tham gia
  2014
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Vũ Quỳnh Anh - Thực hiện mục tiêu phát triển vì con người ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
  Số đặc biệt Tháng 3/2020
  Tạp chí Giáo dục và Xã hôi, số đặc biệt Tháng 3/2020, tr 345-349
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin