Vũ Thế Thuần

Vũ Thế Thuần

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Nghiên cứu sử dụng tro bay thay thế bột khoáng cho hỗn hợp bê tông nhựa trong xây dựng công trình giao thông
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2017
  Cấp Trường
 • 2
  Nghiên cứu cải tiến chất lượng bê tông Asphalt sử dụng cốt liệu gốc axit tại Việt Nam bằng phụ gia dính bám nano organosilane (Zycotherm)
  Vai trò: Tham gia
  2018
  Cấp Trường
 • 3
  Nghiên cứu bước đầu khả năng ứng dụng xỉ thép nhà máy gang thép Thái Nguyên cho bê tông nhựa chặt C12.5
  Vai trò: Tham gia
  2018
  Cấp Trường
 • 4
  Nghiên cứu ảnh hưởng của đường kính Dmax của cốt liệu đến cường độ chịu cắt giữa hai lớp Bê tông nhựa
  Vai trò: Tham gia
  2019
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Nghiên cứu thực nghiệm một số chỉ tiêu kỹ thuật của chất kết dính Bitum - lưu huỳnh (SBS) sử dụng lưu huỳnh Dung Quất
  2019
  Tạp chí giao thông vận tải tháng 10 năm 2019
 • 2
  Nghiên cứu sử dụng Polyolefin cải thiện chất lượng Bitum và bê tông Asphalt nâng cao khả năng kháng hằn vệt bánh xe
  2019
  Tạp chí giao thông vận tải tháng 9 năm 2019
 • 3
  Nghiên cứu ảnh hưởng của cỡ hạt lớn nhất danh định (Dmax) nhiệt độ và áp lực pháp tuyến đến cường độ chịu cắt giữa hai lớp Bê tông nhựa
  2019
  Tạp chí giao thông vận tải tháng 8 năm 2019
 • 4
  Trần Ngọc Hưng, Vũ Thế Thuần, Lê Thanh Hải "A Study on Experimental Method and Influence of Some Factors on The Internal Friction Angle and Cohesion of Dense-Graded Hot Mix Asphalt 12.5mm Under Vietnam Conditions"
  2018
  International Journal of Applied Engineering Research, Volume 13, Number 9 (2018) pp. 6648-6654
 • 5
  Một số kết quả nghiên cứu về hỗn hợp Masitc nhựa đá dăm trong xây dựng mặt đường ở Việt Nam
  2018
  Tạp chí giao thông vận tải tháng 12/2018
 • 6
  Trần Ngọc Hưng, Vũ Thế Thuần, Tạ Thị Hồng Nhung, Trọng Kiến Dương - Một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm sử dụng nano-organosilane (zycotherm) cho bê tông asphalt BTNC12.5 sử dụng cốt liệu gốc axit trong điều kiện Việt Nam
  2017
  Tạp chí giao thông vận tải tháng 12/2017
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin