Vũ Thị Hà

Vũ Thị Hà

Thạc sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • Chưa có thông tin
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  A study of near-circular satellite orbits
  2019
  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 2
  Synthesis of AgCl/Ag nanopowder and its application in photodegradation of methylene blue
  2012
  Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology
 • 3
  Chế tạo vật liệu nano AgCl/Ag và thử nghiệm phân hủy xanh metylen
  2011
  Hội Nghị Vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 7
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin