Vũ Thị Thu Hà

Vũ Thị Thu Hà

Thạc sỹ kỹ thuật

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  • Đề tài cấp trường “Nghiên cứu phương pháp thiết kế bài giảng điện tử và ứng dụng cho môn học Access ". Từ tháng 6/2009 đến tháng 10/2010.
  Vai trò: chủ nhiệm đề tài
  2010
  Cấp Trường
 • 2
  • Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học : Đề tài “Xây dựng mô hình thiết kế bài giảng điện tử”
  Vai trò: Hướng dẫn sinh viên
  2010
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • Chưa có thông tin
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin