Vương Thị Bạch Tuyết

Vương Thị Bạch Tuyết

Tiến sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Giáo trình kế toán trong doanh nghiệp xây lắp, nông nghiệp, sổ số
  Vai trò: Tham gia
  2008
  Cấp Trường
 • 2
  Nghiên cứu xây dựng quy trình giảng dạy thực hành nghiệp vụ kế toán
  Vai trò: Tham gia
  2013
  Cấp Trường
 • 3
  Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp lập Báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng công ty XDCTGT4
  Vai trò: Tham gia
  2017
  Cấp Trường
 • 4
  Nghiên cứu hoàn thiện tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị tại Công ty cổ phần cơ khí Thăng Long
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2018
  Cấp Trường
 • 5
  Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn quận Hà Đông
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2019
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Factors affecting tax compliance among Small -and medium - sized enterprises: Evidence from Viet Nam
  2020
  The Journal of Asian Finance, Economics and Business ( JAFEB); ISSN: 2288-4645(Online);ISSN 2288 - 4637(Print),
 • 2
  Quản lý Bảo hiểm thất nghiệp Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam
  2020
  Đặc san phát triển Kinh tế - Xã hội, số 7 tháng 4/2020; ISSN 2615 - 9449
 • 3
  Determinants influencing accounting quality of Transportation service firms
  2020
  Research Journal of Finance and Accounting ISN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online) Vol.11, No.4, 2020
 • 4
  Data Structure Model on the Quality of Public Passenger Transport Services by Bus in Vietnam
  2019
  Journal of Economics and sustainable Development. Vol 10, No 10 (2019), pp 102-106
 • 5
  A Research on the Quality of Public Transportation Services by Bus in Vietnam
  2019
  Research Journal of Finance and Accounting ISN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (online) Vol.10, No.13,2019
 • 6
  Vận dụng kế toán môi trường trong các doanh nghiệp chế biến thủy sản tại Việt Nam
  2018
  Tạp chí Tài chính - Đầu tư Đông Nam á
 • 7
  FACTORS AFFECTING ACCOUNTING OF TRANSPORTATION SERVICE BUSINESSES IN DA NANG ISBN 978-5-905483-55-4
  2018
  Проблемы современной экономики : материалы VIII Mеждунар. науч. конф. (г. Казань, де- кабрь 2018 г.)
 • 8
  Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện tổ chức phân tích BCTC tại các Tổng công ty XDCTGT thuộc Bộ giao thông vận tải
  2017
  Tạp chí tài chính
 • 9
  Kinh nghiệm tổ chức công tác kế toán theo mô hình công ty mẹ - công ty con
  2017
  Tạp chí thanh tra tài chính
 • 10
  Tổ chức kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp sản xuất
  2016
  Tạp chí tài chính
 • 11
  “Thiết kế bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định tại Tổng công ty XDCT giao thông 8”
  2015
  Tạp chí Kế toán - Kiểm toán
 • 12
  Dấu hiệu gian lận và sai sót chủ yếu về kế toán hoạt động ngân hàng thương mại
  2015
  Tạp chí hỗ trợ phát triển
 • 13
  Kế toán chi phí Logitics góp phần tăng lợi nhuận của doanh nghiệp”
  2015
  Tạp chí thanh tra tài chính
 • 14
  Thiết kế sổ lưu chuyển dòng tiền phục vụ lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  2015
  Tạp chí Kế toán - Kiểm toán
 • 15
  “Sự khác biệt về kế toán chi phí, doanh thu trước và sau khi ban hành VAS 29 “ Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót”
  2013
  Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán Số 10/2013
 • 16
  Đánh giá, hạch toán TSCĐ hữu hình tại các công ty xây dựng, bài học và kinh nghiệm
  2012
  Tạp chí Kế toán - Kiểm toán
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các Tổng công ty xây dựng công trình giao thông thuộc Bộ giao thông vận tải (sách Chuyên khảo)
  2018
  Nhà xuất bản Tài chính
 • 2
  Bài tập Nguyên lý kế toán
  2019
  NXB Tài Chính
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • 1
  Đào Nguyên Mạnh
  Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Nhung Hồng
  Trình độ: Thạc sĩ
  2019
 • 2
  Nguyễn Thị Vân Anh
  Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Hào Phát
  Trình độ: Thạc sĩ
  2019
 • 3
  Lê Hải Yến
  Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Truyền thông HiTV
  Trình độ: Thạc sĩ
  2019