Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp


Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

24/03/2016

Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Mã ngành: D510102

a. Kiến thức

- Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh để nhận thức được đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; chính sách phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh, rèn luyện thể lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- Có kiến thức khoa học cơ bản và cơ sở cần thiết để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

- Có kiến thức chuyên môn toàn diện để giải quyết các vấn đề về: Lập và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thiết kế, thiết kế thi công, chỉ đạo thi công, kiểm định chất lượng, khai thác và bảo trì công trình dân dụng và công nghiệp;

- Có năng lực nghiên cứu, phân tích, đánh giá, tổng hợp giải quyết những vấn đề trong lĩnh vực chuyên ngành.

 

b. Kỹ năng

- Tổ chức công tác đo đạc khảo sát thu thập số liệu cần thiết cho thiết kế công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp;

- Lập, tổ chức thực hiện, quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp;

- Thiết kế; thiết kế thi công; tổ chức thi công; kiểm tra và nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp;

- Quản lý, khai thác, kiểm định được chất lượng công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành trong thiết kế, thi công, quản lý khai thác công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp;

- Phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, khả năng trình bày, giao tiếp và làm việc hiệu quả theo nhóm;

- Hội nhập được với môi trường quốc tế trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp;

- Sử dụng ngoại ngữ, công nghệ thông tin, để nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học - công nghệ trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp.

c. Thái độ

- Ý thức được tầm quan trọng của lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp đối với phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh; rèn luyện thể lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- Ý thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân trong việc chấp hành pháp luật, đóng góp cho ngành xây dựng công trình và sự phát triển của đất nước;

- Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, trau dồi kiến thức, khả năng ngoại ngữ, công nghệ thông tin để tự học suốt đời.

 

d. Khối lượng kiến thức toàn khóa

STT

KHỐI KIẾN THỨC

BẮT BUỘC

TỰ CHỌN

TỔNG

1

Khối kiến thức giáo dục đại cương

34

4

38

2

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

106

10

116

2.1

Kiến thức cơ sở ngành

45

4

49

2.2

Kiến thức ngành

35

6

41

2.3

Thực hành, thực tập nghề nghiệp

14

 

14

2.4

Thực tập tốt nghiệp

4

 

4

2.5

Đồ án tốt nghiệp

8

 

8

 

Tổng cộng

140

14

154

 

e. Trình độ ngoại ngữ

Có trình độ tiếng Anh tương đương 400 điểm TOEIC.