Hệ thống thông tin


Hệ thống thông tin

24/03/2016

Ngành đào tạo: Hệ thống thông tin

Mã ngành: D480104

 

a. Kiến thức

- Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh để nhận thức được đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; chính sách phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh, rèn luyện thể lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- Có kiến thức khoa học cơ bản và cơ sở cần thiết để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

- Có kiến thức chuyên môn toàn diện và năng lực thực hành cơ bản để nghiên cứu, phát triển và xây dựng thống thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý của doanh nghiệp;

- Có năng lực nghiên cứu khoa học để giải quyết các vấn đề thực tiễn về hệ thống thông tin quản lý.

 

b. Kỹ năng

- Phân tích, thiết kế, cài đặt được hệ thống thông tin;

- Giải quyết được các bài toán ứng dụng hệ thống thông tin trong thực tế;

- Sử dụng tiếng Anh, để nghiên cứu, tiếp cận hiệu quả các vấn đề mới trong lĩnh vực chuyên ngành;

- Có năng lực tư duy, sáng tạo; phương pháp nghiên cứu khoa học, giao tiếp, thuyết trình và làm việc hiệu quả theo nhóm; tiếp cận được với tiến bộ khoa học trong lĩnh hệ thống thông tin.

 

c. Thái độ

- Nhận thức được vai trò của hệ thống thông tin trong công tác quản lý, phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh;

- Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành pháp luật; ý thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân trong việc đóng góp cho ngành và sự phát triển của đất nước;

- Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, trau dồi kiến thức, khả năng ngoại ngữ, để tự học suốt đời.

 

d. Khối lượng kiến thức toàn khóa

STT

KHỐI KIẾN THỨC

BẮT BUỘC

TỰ CHỌN

TỔNG

1

Khối kiến thức giáo dục đại cương

31

4

35

2

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

92

8

100

2.1

Kiến thức cơ sở ngành

42

4

46

2.2

Kiến thức ngành

38

4

42

2.3

Thực tập tốt nghiệp

4

 

4

2.4

Đồ án tốt nghiệp

8

 

8

 

Tổng cộng

123

12

135

 

e. Trình độ ngoại ngữ

Có trình độ tiếng Anh tương đương 400 điểm TOEIC.