Phòng Đào tạo


Phòng Đào tạo Cơ sở đào tạo Thái Nguyên

01/07/2013

I. Tổ chức nhân sự:

Phó trưởng phòng, Ths.NCS.Nguyễn Văn Tuấn

Chuyên viên: 06

II. Chức năng, nhiệm vụ :

a. Chức năng: Giúp Giám đốc thực hiện công các tổ chức và quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện công tác đào tạo bao gồm kế hoạch, chương trình, học liệu, tổ chức giảng dạy và chất lượng giảng dạy theo quy chế đào tạo của Bộ, của Nhà trường đã ban hành.

b. Nhiệm vụ:

1. Phối hợp với phòng đào tạo, các khoa, bộ môn của Nhà trường nghiên cứu, đề xuất xây dựng mới, cập nhật các chương trình đào tạo;

2. Phối hợp với các Bộ môn trực thuộc xây dựng thời khóa biểu và phân công giảng viên giảng dạy môn học;

3. Điều hành tiến độ giảng dạy theo tiến độ chung của Nhà trường;

4. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và điều kiện vật chất (giảng đường, sân bãi, thiết bị giảng dạy…) phục vụ cho việc giảng dạy và học tập;

5. Tổ chức các kỳ thi trong trường: thi tốt nghiệp, thi học phần…

6. Tổ chức công tác xét tốt nghiệp và quản lý hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp của HSSV;

7. Phối hợp với các đơn vị có liên quan đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên;

8. Phối hợp với Tổ đảm bảo chất lượng đào tạo, thanh tra giáo dục và công tác HSSV, các Bộ môn trong công tác quản lý và giáo dục, giúp đỡ HSSV;

9. Quản lý định mức giảng dạy của giảng viên và các chế độ về công tác giảng dạy;

10. Trưởng phòng là thành viên thường trực của các hội đồng: xét tốt nghiệp, xét điều kiện học tiếp, ngừng học, thôi học của HSSV và là thành viên các hội đồng khác thuộc cấp quản lý của Cơ sở;

11. Quản lý kết quả học tập của HSSV; tổ chức xét học tiếp, ngừng học, thôi học, và bảo lưu kết quả học tập đối với HSSV;

12. Quản lý, lưu trữ đề thi và các tài liệu đào tạo theo quy định về phân cấp quản lý của Nhà trường;

13. Tham gia công tác tuyển sinh

14. Quản lý thư viện;

 

III. Thành tích đã đạt được :

1. Bằng khen của BGTVT năm học 2002 - 2003 QĐ số : 2521/QĐ - BGTVT ngày 28/08/2003

2. Bằng khen của BGTVT năm học 2004 - 2005 QĐ số : 3557/QĐ - BGTVT ngày 26/09/2005

3. Bằng khen của BGTVT năm học 2005 - 2006 QĐ số : 2038/QĐ - BGTVT ngày 2/10/2006

4. Bằng khen của BGTVT năm học 2007 - 2008 QĐ số : 526 /QĐ - BGTVT ngày 29/02/2008

5. Bằng khen của BGTVT năm học 2011- 2012 QĐ số : 2320/QĐ - BGTVT ngày 21/09/2012

6. Bằng khen của BGTVT năm học 2013 - 2014 QĐ số : 3328/QĐ - BGTVT ngày 29/08/2014

7. BGTVT tặng Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc của năm học 2008 - 2009 QĐ số : 3364/QĐ - BGTVT ngày 10/11/2009

8. BGTVT tặng Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc của năm học 2010 - 2011 QĐ số : 2424/QĐ - BGTVT ngày 27/10/2011

9. BGTVT tặng Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc của năm học 2011 - 2012 QĐ số : 2319/QĐ - BGTVT ngày 21/09/2012

10. BGTVT tặng Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc của năm học 2012 - 2013 QĐ số : 2696/QĐ - BGTVT ngày 05/09/2013

11. BGTVT tặng Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc của năm học 2013 - 2014 QĐ số :3319/QĐ - BGTVT ngày 29/08/2014