Cơ cấu tổ chức


Cơ cấu tổ chức

21/12/2016

Đội ngũ cán bộ: Tổng số 07 đồng chí 

1. Tiến sĩ Phạm Văn Tân
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Email: tanpv@utt.edu.vn             
- Địa chỉ: Phòng 202 Nhà H3

2. Thạc sĩ Lê Xuân Ngọc
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
- Email: ngoclx@utt.edu.vn
- Địa chỉ: Phòng 202 Nhà H3

3. Thạc sĩ: Trần Thị Thu Hà
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
- Email: thuhatt@utt.edu.vn            
- Địa chỉ: Tầng 1 Nhà B3 hội trường

4.  Thạc sĩ Lê Văn Hoa
- Chức vụ: Giảng viên chính 
- Email: hoaquy61@gmail.com   
- Địa chỉ: Phòng 202 Nhà H3

5. Thạc sĩ Trịnh Thanh Bình
- Chức vụ: Chuyên viên
- Email: binhtt@utt.edu.vn          
- Địa chỉ: Phòng 202 Nhà H3

6. Thạc sĩ Hoàng Thị Huyền Châm
- Chức vụ: Chuyên viên
- Email: chamhth@utt.edu.vn          
- Địa chỉ: Tầng 1 Nhà B3 hội trường

7. Bùi Thị Hoài
- Chức vụ: Chuyên viên
- Email: neko.bui@gmail.com          
- Địa chỉ: Tầng 1 Nhà B3 hội trường