Văn bản QPPL

Văn bản QPPL

THÔNG TƯ 05/2014/TT-TTCP

20/12/2016

Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra

Xem chi tiết

LUẬT THANH TRA

20/12/2016

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;\\\\\\\\Quốc hội ban hành Luật thanh tra.

Xem chi tiết