Thông báo Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động năm 2015


Thông báo Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động năm 2015

14/12/2015

Thông báo Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động năm 2015

Kính gửi: Các đơn vị trong Nhà trường.

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;
Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải thông báo về việc nâng bậc lương trước thời hạn năm 2015 đối với công chức, viên chức và người lao động trong Nhà trường như sau:

1. Điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn
Công chức, viên chức và người lao động được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi đáp ứng đồng thời các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây:
a) Đối với công chức
- Tiêu chuẩn 1: Được Bộ Giao thông vận tải đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên;
- Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.
b) Đối với viên chức và người lao động
- Tiêu chuẩn 1: Được Nhà trường đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;
- Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.
c) Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, đáp ứng các tiêu chuẩn về cấp độ thành tích theo quy định.
Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng để xét nâng bậc lương trước thời hạn là các danh hiệu được Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cấp Bộ, ngành và tương đương xét tặng do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao; không tính các danh hiệu thi đua và bằng khen trong hoạt động phong trào quần chúng hoặc các phong trào thi đua ngắn hạn, không trong phạm vi nhiệm vụ được giao.
d) Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến 31 tháng 12 năm 2015 còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên.
e) Không thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn hai lần liên tiếp (hai bậc liền kề) trong cùng ngạch hoặc chức danh.

2. Cách xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc
a) Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 06 năm gần nhất đối với công chức, viên chức và người lao động giữ ngạch hoặc chức danh loại A3, A2, A1, A0; 04 năm gần nhất đối với viên chức và người lao động giữ ngạch, chức danh loại B, C và nhân viên thừa hành, phục vụ tính đến 31 tháng 12 năm 2015.
b) Đối với các trường hợp đã được nâng bậc lương trước thời hạn thì tất cả các thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn trong khoảng thời gian (06 năm và 04 năm) quy định trên không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau.

3. Tiêu chuẩn thành tích xét nâng bậc lương trước thời hạn
a) Cán bộ, công chức và người lao động được tặng bằng khen cấp bộ và tương đương trở lên, được xét nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng;
b) Cán bộ, công chức và người lao động có hai lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên được xét nâng bậc lương trước thời hạn 06 tháng;
c) Trường hợp đặc biệt khác do Hội đồng lương và Hiệu trưởng nhất trí đề nghị khi xét thấy cần thiết và chỉ giải quyết trong tỷ lệ số người được xét nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định.

4. Thứ tự ưu tiên trong xét nâng bậc lương trước thời hạn
Năm 2015, chỉ tiêu xét nâng bậc lương trước thời hạn của Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải tối đa 53 chỉ tiêu (không quá 10% tổng số chỉ tiêu biên chế được Bộ Giao thông vận tải giao. Tỷ lệ này không bao gồm những đối tượng được nâng thuộc trường hợp nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu). Trình tự ưu tiên trong xét nâng bậc lương trước thời hạn như sau:
a) Xét hết nhóm đối tượng có cấp độ thành tích được nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng mới xét đến nhóm đối tượng có cấp độ thành tích được nâng bậc lương trước thời hạn 06 tháng;
b) Trường hợp trong một lần xét nâng bậc lương trước thời hạn, số người đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc nhiều hơn tỷ lệ quy định thì ưu tiên những người có thành tích cao hơn.
Trường hợp có từ hai người trở lên đạt đủ điều kiện, tiêu chuẩn ngang nhau mà không đủ chỉ tiêu để nâng bậc lương trước thời hạn cho tất cả, thì Hội đồng lương trước thời hạn tiến hành bỏ phiếu. Người có số phiếu cao hơn được chọn để nâng bậc lương trước thời hạn.

5. Thời điểm tính hưởng bậc lương mới do được nâng lương trước thời hạn được xác định bằng cách lấy thời điểm đến hạn nâng lương thường xuyên theo quy định, tính lùi tương ứng số tháng bằng số thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn (06 tháng hoặc 12 tháng).
Thời gian nâng bậc lương lần sau tính từ thời điểm được hưởng bậc lương mới.
Trường hợp ngày ký quyết định nâng bậc lương trước thời hạn sau thời điểm được tính hưởng bậc lương mới thì được truy lĩnh tiền lương và truy nộp bảo hiểm xã hội phần chênh lệch tiền lương tăng thêm giữa bậc lương mới so với bậc lương cũ.

6. Viên chức và người lao động tự xác định hoặc đơn vị đề xuất nếu xét thấy cá nhân của đơn vị mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn thì thông báo cho cá nhân làm bản kê khai thành tích nộp về cho đơn vị xem xét.

7. Trưởng đơn vị, Cấp uỷ và Công đoàn bộ phận xem xét đề nghị danh sách đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức và người lao động có đủ điều kiện.

8. Hồ sơ đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn của các đơn vị gửi về Phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 15/12/2015 để trình Hội đồng lương Nhà trường xem xét. Hồ sơ bao gồm: đơn đề nghị của cá nhân, tờ trình, biên bản họp tại đơn vị, danh sách đề nghị.

9. Hội đồng lương không xem xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với các trường hợp sau:
a) Công chức, viên chức và người lao động không có hồ sơ đề nghị hoặc chưa được đơn vị họp, xem xét và đề nghị.
b) Công chức, viên chức và người lao động vi phạm nội quy, quy định của Nhà trường (sự việc đã được lập biên bản).

Đề nghị các đơn vị triển khai nghiêm túc và đúng thời hạn.

Lưu ý: Người lao động trong Thông báo này là
Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.
+ Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các đơn vị thuộc Nhà trường được xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Đảng uỷ Trường;
- Ban Giám hiệu;
- Công đoàn Trường;
- Website Trường;
- Lưu: VT, TCCB (Linh).

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS. Đào Văn Đông