Giới thiệu trung tâm


Giới thiệu trung tâm

06/11/2015

Địa chỉ: Trường Đại học Công nghệ GTVT- Số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân- Hà Nội Điện thoại: (04) 355.21605Email:ttcnck@utt.edu.vn

* Tổ chức nhân sự:
- Phó Giám đốc, phụ trách Trung tâm : TS. Đỗ Ngọc Tiến
- Phó giám đốc : ThS. Nguyễn Văn Chót
- Nhân viên: 17 người. (Trong đó: TS: 01; ThS-NCS: 15; ĐH: 01)
Trung tâm Công nghệ cơ khí được Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập, số 1452/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 23/8/2011.
* Đơn vị trực thuộc
- Tổ Công nghệ ô tô
- Tổ Cơ khí - Điện
* Chức năng:
- Trung tâm Công nghệ cơ khí là đơn vị trực thuộc Trường, có chức năng quản lý, tổ chức đào tạo nghề trình độ: Cao đẳng, trung cấp, sơ cấp;
- Giảng dạy thực hành các hệ: Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp theo chương trình đào tạo đã được Nhà trường phê duyệt.

-  Thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực cơ khí, gắn nhiệm vụ đào tạo với thực tiễn sản xuất.

* Nhiệm vụ

- Thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chương trình đào tạo của nhà trường giao;

- Đề xuất thay đổi về tổ chức nhân sự trong Trung tâm;

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh đào tạo hàng năm;

- Xây dựng chương trình đào tạo theo kế hoạch được giao;

- Giảng dạy thực hành các hệ: Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề theo chương trình, kế hoạch hàng năm của Nhà trường;

- Tổ chức nghiên cứu khoa học ứng dụng và chuyển giao công nghệ, thực hiện gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học sản xuaastkinh doanh theo quy định của pháp luật;

- Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp về công nghệ, sản xuất các sản phẩm phục vụ giảng dạy, học tập và làm việc.

- Tổ chức biên soạn chương trình, tài liệu giảng dạy cải tiến phương pháp giảng dạy học tập, đề xuất xây dựng cơ sở vật chất, bảo trì thiết bị dạy học thực hành thực tập và thực nghiệm khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

- Quản lý khai thác cơ sở vật chất, máy móc trang thiết bị được nhà trường giao đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ giảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh sinh viên theo phân cấp của Hiệu trưởng;

- Tư vấn về học nghề và việc làm cho hoc sinh sinh viên;

- Quản lý cán bộ giảng viên, giáo viên và nhân viên theo phân cấp của Hiệu trưởng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ giảng viên, giáo viên và nhân viên của Trung tâm;

- Đề xuất mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, thực hành theo quy định;