VĂN BẢN PHÁP QUY

VĂN BẢN PHÁP QUY

Bộ luật dân sự 33/2005/QH11

20/12/2016

Bộ luật dân sự quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác; quyền, nghĩa vụ của các chủ thể về nhân thân và tài sản trong các quan hệ...

Xem chi tiết