Quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục đại học

Ngày 26 tháng 8 năm 2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT đã ban hành Quyết định số 3880/QĐ-ĐHCNGTVT Quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục đại học trong Trường.

Chi tiết xem File đính kèm

 

 

File đính kèm