Danh sách sinh viên phải thi lại Ngoại ngữ chuẩn đầu ra ( Đợt 1 )