Thông báo tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới