Thông báo về việc hướng dẫn đề nghị Thi đua – Khen thưởng năm 2021; đăng ký thi đua năm 2022


Thông báo về việc hướng dẫn đề nghị Thi đua – Khen thưởng năm 2021; đăng ký thi đua năm 2022

25/11/2021

Để tiến hành bình xét các danh hiệu thi đua - khen thưởng năm 2021 và đăng ký Thi đua khen thưởng năm 2022, Nhà trường hướng dẫn các đơn vị bình xét Thi đua – Khen thưởng với nội dung như sau:

I, BÌNH XÉT THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2021

Căn cứ các nội quy, quy định của Nhà trường, tiêu chuẩn quy định về thi đua, khen thưởng, các đơn vị xét phân loại lao động và bình xét thi đua, khen thưởng năm 2021.

 1. Đối tượng
  - Cá nhân: Bao gồm viên chức và người lao động hợp đồng từ 1 năm trở lên.
  - Tập thể: Bao gồm các tập thể thuộc và trực thuộc Trường. Nhà trường chỉ xét đề nghị thi đua khen thưởng tập thể đối với các tập thể đơn vị thuộc và trực thuộc Trường, không xét đối với các tập thể Bộ môn, Tổ.
 2. Hình thức khen thưởng
  a. Cấp Trường                                        
  Cá nhân:       
  - Danh hiệu Lao động tiên tiến (LĐTT);
  - Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở (CSTĐ);
  - Giấy khen của Hiệu trưởng;
  Tập thể:         
  - Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến (TTLĐTT);
  - Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc (TTLĐXS);
  - Giấy khen của Hiệu trưởng;
  b, Cấp Bộ:
  Cá nhân:       
  - Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển GTVT Việt Nam;   
  - Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục;
  - Danh hiệu CSTĐ ngành GTVT;
  - Khen thưởng: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT;
  Tập thể:        
  -  Khen thưởng: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT;
  - Cờ thi đua cấp Bộ;
  c, Cấp Nhà nước:
  Cá nhân:       
  - Danh hiệu CSTĐ toàn quốc;
  - Khen thưởng:
  + Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
  + Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba
  Tập thể:        
  - Khen thưởng:
  +  Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;
  + Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba;
  - Cờ thi đua của Chính phủ.
 3. Điều kiện tiêu chuẩn thực hiện theo quy định tại các văn bản sau:
  - Luật Thi đua, khen thưởng;
  - Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
  - Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 và Thông tư số 05/2020/TT- BNV ngày 09/11/2020 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP;
  - Thông tư số 13/2018/TT-BGTVT ngày 29/3/2021 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông vận tải;
  - Thông tư số 50/2019/TT-BGTVT ngày 20/12/2019 của Bộ Giao thông vận quy định xét tặng Kỷ niệm chưong “Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam”;
  - Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục;
  - Quyết định số 4827/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 30/11/2020 của Trường Đại học Công nghệ GTVT ban hành quy định về công tác Thi đua – Khen thưởng của Trường Đại học Công nghệ GTVT.
 4. Hồ sơ khen thưởng bao gồm:
  Hồ sơ nộp về Nhà trường thông qua Phòng Tổ chức cán bộ bao gồm:
  - Danh sách đề nghị danh hiệu thi đua khen thưởng cấp Trường năm 2021 (Mẫu số 01).
  - Danh sách đề nghị đạt danh hiệu thi đua khen thưởng năm 2021 đối với tập thể (Mẫu số 02).
  - Danh sách đề nghị danh hiệu thi đua cấp Bộ trở lên đối với cá nhân (Mẫu số 03).
  - Danh sách đăng ký thi đua khen thưởng năm 2022 (Mẫu số 04).
  - 03 bản báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể (đối với các cá nhân, tập thể đề nghị danh hiệu thi đua, khen thưởng cấp Bộ trở lên và danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc).
  - 02 bản báo cáo thành tích của cá nhân đối với hình thức khen thưởng đề nghị Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển GTVT Việt Nam hoặc Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục.
 5. Một số lưu ý trong việc bình xét thi đua, khen thưởng năm 2021
  - Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm trong việc bình xét khen thưởng, đảm bảo đúng thành tích, tiêu chuẩn quy định, tránh khen thưởng tràn lan, chú trọng là người lao động trực tiếp.
  - Kết quả phân loại viên chức cuối năm là cơ sở để đề xuất các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2021
 6. Thời hạn gửi Hồ sơ khen thưởng
  - Trước ngày 08/12/2021: Các đơn vị gửi đề nghị, đăng ký các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của đơn vị theo các biểu mẫu về Phòng Tổ chức cán bộ (Phòng 303 - Nhà H1) và gửi bản mềm vào địa chỉ Email: huenb@utt.edu.vn

II, Phát động phong trào và đăng ký thi đua, khen thưởng năm 2022

Hội đồng Thi đua, khen thưởng tại đơn vị tham mưu cho người đứng đầu đơn vị trong việc tổ chức phát động, xây dựng phong trào thi đua với nội dung, tiêu chí, giải pháp cụ thể gắn với nhiệm vụ của đơn vị.

Thời hạn đăng ký thi đua năm 2022 các đơn vị gửi về Phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 8/12/2021.

III, Tổ chức thực hiện

Từ 26/11/2021 - 08/12/2021: Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tại đơn vị họp bình xét công khai, lựa chọn tập thể, cá nhân đạt tiêu chuẩn, thành tích tiêu biểu xuất sắc đề nghị cấp trên khen thưởng (Tổ chức họp khi đã có kết quả họp xét đánh giá viên chức cuối năm).

Trước ngày 05/12/2021: Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế gửi khối lượng khoa học, Phòng Đào tạo gửi khối lượng giảng dạy trong năm học của các viên chức, giảng viên về Phòng Tổ chức cán bộ.

Trong quá trình thực hiện có điều gì vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Phòng Tổ chức cán bộ để trình Hiệu trưởng xem xét giải quyết./.

File đính kèm