Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo gói thầu in vở viết phục vụ Công tác tư vấn tuyển sinh năm 2022


Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo gói thầu in vở viết phục vụ Công tác tư vấn tuyển sinh năm 2022

20/05/2022

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo gói thầu in vở viết phục vụ Công tác tư vấn tuyển sinh năm 2022

1) Tên bên mời thầu: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

2) Tên gói thầu: Gói thầu số 01: in vở viết phục vụ Công tác tư vấn tuyển sinh năm 2022

- Loại gói thầu: Hàng hóa

- Giá gói thầu: 58.000.000đ (Năm mươi tám triệu đồng chẵn)

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày

3) Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu rút gọn

4) Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải – Số 278 Lam Sơn, Phường Đồng Tâm, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113867405

5) Hạn cuối nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất trước 10h00 ngày 25/5/2022 tại trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải – Số 278 Lam Sơn, Phường Đồng Tâm, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.