Thông báo về việc nộp chứng chỉ ngoại ngữ của sinh viên Khóa 66