Phòng Quản lý đầu tư và Xây dựng cơ bản

Thông báo

DỰ THẢO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VÀ ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ THANH QUYẾT TOÁN...
DỰ THẢO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VÀ ĐỀ XUẤT QUY...

DỰ THẢO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VÀ ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ THANH QUYẾT TOÁN CÁC HẠNG MỤC CÔNG VIỆC KẾT HỢP GIỮA SẢN XUẤT VÀ THỰC TẬP...

Kết luận của Hiệu Trưởng tại buổi làm việc với Phòng Quản lý đầu tư và Xây dựng cơ...
Kết luận của Hiệu Trưởng tại buổi làm việc...

Kết luận của Hiệu Trưởng tại buổi làm việc với Phòng Quản lý đầu tư và Xây dựng cơ bản

Thông báo về việc quyết toán Thuế thu nhập cá nhân năm 2016
Thông báo về việc quyết toán Thuế thu nhập cá nhân...

Thông báo về việc quyết toán Thuế thu nhập cá nhân năm 2016

Thông báo thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2016
Thông báo thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính...

Thông báo thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2016