Bộ môn Truyền thông và mạng máy tính


Bộ môn Truyền thông và mạng máy tính

06/09/2015

Địa chỉ : Phòng 403 - Nhà H1 - Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
Email : bmthcn@utt.edu.vn

Bộ môn Công nghệ mạng chuyên ngành được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1720/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 27/6/2014
* Tổ chức nhân sự
- Phó trưởng Bộ môn, phụ trách bộ môn : ThS. Lương Hoàng Anh
- Tổng số CB-GV-CNV : 08 người. (Trong đó: Tiến sĩ: 01; ThS-NCS: 06; ĐH: 01)
* Chức năng
Bộ môn Truyền thông và mạng máy tính trực thuộc Khoa Công nghệ thông tin là đơn vị thực hiện nhiệm vụ giảng dạy các học phần thuộc chuyên ngành đào tạo của Trường; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất.
* Nhiệm vụ, quyền hạn:
- Xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo; quỹ đề kiểm tra, thi học phần, đồ án môn học, tốt nghiệp liên quan đến học phần, môn học được Trưởng khoa và Hiệu trưởng nhà trường giao;
- Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của một hoặc một số môn học trong chư¬ơng trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của trường và của khoa;
- Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của trường và của khoa; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, các tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với thực tiễn;
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và quản lý đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học của bộ môn;
- Đề xuất với Nhà trường hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học;
- Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của giảng viên, bộ môn, của khoa và của trường theo yêu cầu của Hội đồng trường, Hội đồng Khoa học và đào tạo, Hiệu trưởng và Trưởng khoa;
- Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị và thực hiện các nhiệm vụ khác được Nhà trường giao