Văn phòng khoa


Văn phòng khoa Công nghệ thông tin

06/09/2015

Địa chỉ : Phòng 403 - Nhà H1 - Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại : 0243.552.4990 - Email : vpkcntt@utt.edu.vn

Tổ Văn phòng Khoa Công nghệ thông tin được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1956/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 04/10/2011
*Tổ chức nhân sự
- Tổ trưởng : Ths-NCS Trần Hà Thanh
- Tổng số CB-GV-CNV : 06 người. (Trong đó: Tiến sĩ: 01; ThS-NCS: 02; ĐH: 03)
* Chức năng
Tổ Văn phòng Khoa Công nghệ thông tin có chức năng giúp Trưởng khoa quản lý, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Khoa và kế hoạch đào tạo của nhà Trường; tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến HS-SV trong phạm vi khoa quản lý