Kế hoạch Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên năm học 2015 - 2016


Kế hoạch Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên năm học 2015 - 2016

06/09/2015

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.  Mục đích

- Nâng cao nhận thức của sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước; giúp cho sinh viên nắm được tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước, khu vực và quốc tế.
- Giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – HSSV thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, về công tác HSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường; phương hướng nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 của Trường; nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đầu năm học 2015 – 2016 phải được tiến hành nghiêm túc, đạt hiệu quả giáo dục cao; có thảo luận, đối thoại, viết thu hoạch và đánh giá kết quả cuối đợt học tập.

II. NỘI DUNG 

1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

- Quán triệt nội dung cơ bản Nghị quyết số 29 - NQ/TƯ ngày 4/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa XI và Nghị quyết số 44/NQ - CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29 -NQ/TƯ ngày 4/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” phù hợp với nhiệm vụ của Trường.
- Quán triệt phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ Trường; thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước, khu vực và Quốc tế thời gian qua; một số nội dung công tác trọng tâm của nhà trường năm học 2015 – 2016 hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Trường.
- Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện chủ đề của năm học 2014 - 2015: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.
- Tổ chức giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và đạo đức công vụ cho sinh viên phù hợp ngành đào tạo và gắn với trách nhiệm của sinh viên trong giai đoạn hiện nay; Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 của Ngành giáo dục và của Nhà trường.

2. Công tác HSSV

- Giới thiệu Chương trình Công tác HSSV của Trường năm học 2015-2016.
- Các Quy chế, quy định về đào tạo, về công tác HSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các nội dung do Nhà trường quy định; cấu trúc, nội dung chương trình đào tạo; chuẩn đầu ra; các quy trình, thủ tục một cửa đối với sinh viên; chế độ, chính sách, học bổng KKHT; thông tin về chủ trương tín dụng cho sinh viên; giới thiệu nhu cầu nguồn nhân lực của ngành GTVT và xã hội; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao; công tác y tế trường học, ý nghĩa và trách nhiệm của việc tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc và tham gia BHTT tự nguyện.
- Các nội dung, yêu cầu trong đào tạo theo tín chỉ và học tập đáp ứng nhu cầu của xã hội.
- Giới thiệu những nội dung liên quan tới người học được đề cập trong Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009; Luật giáo dục đại học năm 2012; giáo dục pháp luật, giáo dục giới tính, phòng, chống ma túy, tệ nạn mại dâm, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; phòng, chống tác hại của trò chơi điện tử với nội dung xấu; giáo dục an toàn giao thông; công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học.
- Tổ chức giao lưu TDTT giữa sinh viên khóa cũ và khóa mới. Nội dung Đề án ”Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho cán bộ, giảng viên, nhân viên thanh niên, sinh viên trường Đại học Công nghệ GTVT”.

3. Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên năm học 2015 - 2016

Giới thiệu về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Nhà trường, Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào Thanh niên Nhà trường năm học 2015 – 2016; tổ chức giao lưu văn nghệ trong tuần sinh hoạt công dân đầu khóa.

III. THỜI GIAN THỰC HIÊN

Đợt 1               : Từ 07/09/2015 đến 19/09/2015

Đợt 2 (dự kiến) : Từ 21/09/2015 đến 27/09/2015

Đợt 3 (dự kiến) : Từ 12/10/2015 đến 18/10/2015

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Công tác HSSV chủ trì việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đầu năm học 2015 - 2016, liên hệ và mời các báo cáo viên, sắp xếp thời gian biểu.
2. Phòng Hành chính - Quản trị ở các cơ sở chuẩn bị hội trường, market, trang âm loa đài, bàn ghế…và bố trí ăn, ở, đi lại cho các báo cáo viên.
3. Các khoa chuyên ngành cử giảng viên báo cáo về nội dung chương trình đào tạo, điều kiện đội ngũ, cơ sở vật chất phục vụ học tập của Khoa; nhu cầu nguồn nhân lực từng ngành cho sinh viên thuộc Khoa quản lý; cán sự quản sinh, phối hợp với đội Sinh viên tình nguyện, theo dõi tình hình học tập, ổn định trật tự, nắm bắt sĩ số sinh viên tham gia sinh hoạt thuộc đơn vị mình phụ trách, cung cấp số liệu về tình hình học tập, sinh hoạt của sinh viên cho phòng Công tác HSSV.
4. Đoàn TNCSHCM, Hội Sinh viên Nhà trường phối hợp với Phòng Công tác HSSV, tổ bộ môn TDTT tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao tạo không khí vui tươi lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng đợt sinh hoạt.
5. Các báo cáo viên có trách nhiệm nghiên cứu kỹ các tài liệu tham khảo, chuẩn bị đầy đủ những thông tin cần thiết để thực hiện có hiệu quả những nội dung được phân công; chuẩn bị các câu hỏi cho bài viết thu hoạch của sinh viên, tham gia chấm các bài viêt thu hoạch.
6. Chế độ cho báo cáo viên và cán bộ quản lý (bao gồm thời gian chuẩn bị đề cương, bài giàng, giờ giảng, chấm bài viết thu hoạch của sinh viên, tham gia quản lý lớp học) căn cứ định mức giảng dạy của giảng viên và định mức chi tiêu nội bộ hiện hành. Đối với báo cáo viên của các Bộ, ngành Trung ương, chế độ bồi dưỡng báo cáo do Hiệu trưởng quyết định.
7. Cấp giấy chứng nhận hoàn thành Chương trình cho Sinh viên

- Sau đợt học tập, mỗi sinh viên đều phải dự kiểm tra đánh giá kết quả học tập. Nhà trường cấp giấy chứng nhận cho những sinh viên đã hoàn thành, đạt yêu cầu chương trình học tập “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2015 - 2016.
- HSSV chưa hoàn thành Chương trình học tập phải học bù và dự kiểm tra đánh giá  trong thời gian của năm học do Nhà trường sắp xếp.
- Kết quả đợt học tập là một trong những tiêu chí để đánh giá điểm rèn luyện và xét danh hiệu thi đua và các phần thưởng khác cho sinh viên năm học 2015 -2016.

Trên đây là kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đầu năm học 2015 - 2016. Nội dung chi tiết, thời gian, địa điểm, phân công báo cáo viên, theo dõi thời gian biểu kèm theo bản kể hoạch này, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả.