Lịch học cho Sinh viên đào tạo theo học chế tín chỉ học kỳ 1 khóa 67 tại cơ sở hà nội năm hoc 2016-2017