Thông báo phân công Giáo viên chủ nhiệm - Cố vấn học tập cho các lớp khoá 66


Thông báo phân công Giáo viên chủ nhiệm - Cố vấn học tập cho các lớp khoá 66

06/09/2015

Thực hiện Quy định Giáo viên chủ nhiệm - Cố vấn học tập của Trường Đại học Công nghệ GTVT ban hành kèm theo Quyết định số 1816/QĐ-ĐHCNGTVT-CTHSSV ngày 12/8/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT, đề nghị các Khoa phân công Giáo viên chủ nhiệm - Cố vấn học tập cho các lớp khóa 66 (có danh sách lớp kèm theo), ưu tiên giảng viên chuyên ngành trước (kể cả giảng viên kiêm nhiệm) sau đó đến giảng viên ở các khoa Cơ sở kỹ thuật, khoa Khoa học cơ bản, khoa Lý luận chính trị.

Các Giảng viên đã tham gia công tác GVCN - CVHT đối với các khóa khác đang theo học tại Trường thì không tham gia công tác này đối với khóa 66, đảm bảo mỗi giảng viên chỉ chủ nhiệm một lớp sinh viên. Danh sách gửi về các Khoa chuyên ngành, các Khoa chuyên ngành tập hợp, phân công và gửi về phòng Công tác HSSV (P.102H3) chậm nhất đến hết ngày 31/8/2015.