Thông báo về Đồ án tốt nghiệp K64ĐH-Hệ thống thông tin và K65CĐ-Công nghệ thông tin


Thông báo về Đồ án tốt nghiệp K64ĐH-Hệ thống thông tin và K65CĐ-Công nghệ thông tin

01/04/2017

Khoa CNTT thông báo Danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận Đồ án tốt nghiệp đợt 1 ngành Hệ thống thông tin K64-ĐH và Công nghệ thông tin K65-CĐ

Trong tuần sau Hội đồng khoa học của Khoa sẽ họp rà soát, chốt tên đề tài và phân công GVHD cụ thể cho từng sinh viên. Ngay sau khi nhận được phân công GVHD và Đề tài thực hiện, SV bắt đầu ngay làm Đồ án tốt nghiệp (Hệ ĐH: 12 tuần; Hệ CĐ: 6 tuần).

Note:

  - Còn một số sinh viên chưa đủ điều kiện nhận Đồ án tốt nghiệp đợt này do còn nợ môn, chưa thi lại, thi cải thiện, học lại... Nhà trường sẽ tiếp tục xét đợt 2 khi có đầy đủ điểm thi lại, thi cải thiện...

- Lớp trưởng thông báo tới toàn thể SV trong lớp và lập Danh sách các sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện (theo mẫu gửi kèm.)

Gửi lại về Văn phòng khoa (cả bản cứng và bản mềm) trước 17h00 thứ 6 ngày 07/04/2017. Khoa căn cứ đề nghị Nhà trường mở lớp học lại sớm hơn trước kỳ phụ hè cho sinh viên để có thể Đủ điều kiện nhận Đồ án tốt nghiệp đợt 2.

Chú ý: - Mỗi lớp là 1 file Excel, trong file Excel mỗi môn học là 1 sheet

           - Bản mềm gửi vào mail: trunglq@utt.edu.vn